Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

 Luận 


...... ... .


 

Thức thứ tám

Tiến Sĩ Lâm Như Tạng

---o0o---
 

Mục Lục

 
Thức Thứ Tám là gì ?

I/   Những tên gọi của Thức Thứ Tám

1/ Tâm

2/ A Lại Gia Thức

3/ Dị Thục Thức

4/ Nhứt Thế Chủng Thức

5/ Sở Tri Y

6/ Sơ Năng Biến Thức

7/ Vô Cãu Thức

8/ Căn Bản Thức

9/ Như Lai Tạng

10/ A Ðà Na Thức

II/ Khảo Sát sự hiện diện và chức năng của Thức Thứ Tám

1/ Người Ðọa xuống làm ngựa và tái sinh làm người trở lại

2/ Trường hợp Edgar Cayce

3/ Từ Ðàn ông sinh làm đàn bà

4/ Trường hợp thần thức của người vừa chết A nhập vào xác của người vừa chết B

5/ Sự hóa thân của những vị Lạt Ma Tây Tạng

III- Chức năng của Thức Thứ Tám thể hiện qua nhân duyên và nghiệp dẫn tái sinh

1/ Mười hai nhân duyên

A/ Nguồn gốc của Lý Duyên Khởi

B/ Theo lập trường Vãng Quan

C/ Theo lập trường Tam Thế Lưỡng Trùng Nhân Quả của Hửu Bộ

2/ Nghiệp

A/ Ðịnh nghĩa của Nghiệp

B/ Tại sao có những sự bất đồng về nhiều mặt trong nhân loại

C/ Lộ trình tiến triễn của Ý Thức trong sự tạo nghiệp

D/ Vai trò của Mạt Na Thức trong sự tạo Nghiệp

E/ Năm Thức Cảm Giác và hành trình tạo nghiệp của Chúng

IV-Những điều kiện trợ duyên cho Thức Thứ Tám

1/ Lục Nhân Luận

A/ Năng tác nhân

B/ Câu hửu nhân

C/ Ðồng loại nhân

D/ Tương ứng nhân

E/ Biến hành nhân

F/ Dị thục nhân

2/ Tứ duyên luận

A/ Sự liên hệ giữa 4 duyên và 10 duyên

B/ Sự liên hệ giữa 10 duyên và 24 duyên

C/ Sự liên hệ giữa 24 duyên và 4 duyên

D/ Luận về Tứ Duyên

(1)   Nhân duyên

(2)   Thứ đệ duyên

(3)   Sở duyên duyên

(4)   Tăng thượng duyên

3/ Luận về năm quả

A/ Dị thục quả

B/ Ðẵng lưu quả

C/ Sĩ dụng quả

D/ Tăng thượng quả

E/ Ly hệ quả

 4/ Bốn quả của Hửu Bộ

A/ An lập quả

B/ Gia hạnh quả

C/ Hòa hợp quả

D/ Tu tập quả

5/ Tâm Bất Tương Ưng Hành

A/ Theo luận bộ Nam Phương

B/ Theo luận bộ Bắc Phương

C/ Ý nghĩa của các Pháp Tâm Bất Tương Ưng Hành

D/ Dưới cái nhìn của nhân duyên quan về sự tương quan giữa Tâm Bất Tương Ưng Hành và Vô Vi pháp 

V- Sự phân loại các Pháp, đối tượng biểu biệt của Thức Thứ Tám

1/ Ý nghĩa chữ Pháp

2/ Khái niệm về sự phân loại

3/ Nhận xét về phương pháp phân loại

4/ Những phân loại tiêu biểu

A/ Mười hai xứ

B/ Mười tám giới

C/ Hai mươi hai căn

D/ Ngũ Vị

 

Những thuộc tính của thức thứ tám (mới)

Thức Thứ Tám trong Kinh Lăng Già  Tâm  Ấn (mới)

 ---o0o---


| Mục lục | Phần 01

---o0o---

Vi tính: Như Uyên
Trình bày:
Nhị Tường

Khởi đăng: 01-08-2002; Cập nhật: 01-06-2005

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Mục lục Luận

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com