Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

 Luận 


...... ... .


 

 Luận Đại Trí Độ
( Mahàprajnàparamitàsatra)

Tác giả: Nàgàrjuna (Long Thọ)
Dịch Phạn ra Hán: Cưu Ma La Thập
Dịch Hán ra Việt: Thích Thiện Siêu

Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam
Ấn hành 1997

---o0o---

Mục Lục

Tập 01

Lời nói đầu

Cuốn 1

Duyên khởi luận

Giải thích Phẩm Tựa Đầu ( gồm 46 Chương)

Chương 1: Giải thích Như thị, Ngã văn, Nhất thời

Chương 2: Tổng thuyết Như thị, Ngã văn

Cuốn 2

Chương 3: Giải thích Bà-già-bà

Cuốn 3

Chương 4: Giải thích Trú Vương-xá thành

Chương 5: Giải thích Cọng Ma-ha Tỳ-kheo Tăng

Chương 6: Giải thích Nghĩa ba chúng

Cuốn 4

Chương 7: Giải thích Bồ-tát

Cuốn 5

Chương 8: Giải thích Ma-ha Tát-đỏa

Chương 9: Giải thích Bồ-tát Công-đức

Cuốn 6

Chương 10: Giải thích Mười dụ

Cuốn 7

Chương 11: Giải thích Phật thế giới nguyện

Chương 12: Giải thích Tam muội

Chương 13: Giải thích Phóng quang

Cuốn 8

Cuốn 9

Chương 14: Giải thích Hiện Phổ thân

Chương 15: Giải thích Mười Phương chư Bồ-tát đến

Cuốn 10

Cuốn 11

Chương 16: Giải thích Xá lợi-phất nhân duyên

Chương 17: Giải thích Đàn Ba-la-mật

Chương 18: Giải thích Tán thán Đàn Ba-la-mật

Chương 19: Giải thích Tướng của Đàn Ba-la-mật

Chương 20: Giải thích Đàn Ba-la-mật pháp thí

Cuốn 12

Cuốn 13

Chương 21: Giải thích Thi-la Ba-la-mật

Chương 22: Giải thích Nghĩa của giới tướng

Chương 23: Giải thích Tán thán nghĩa Thi-la Ba-la-mật

Cuốn 14

Giải thích Thi-la Ba-la-mật

Chương 24: Giải thích Sằn-đề Ba-la-mật

Cuốn 15

Giải thích Sằn-đề Ba-la-mật pháp nhẫn

Chương 25: Giải thích Tỳ-lê-gia Ba-la-mật

Cuốn 16

Giải thích Tinh tấn Ba-la-mật

Cuốn 17

Chương 26: Giải thích Thiền Ba-la-mật

Cuốn 18

Chương 27: Giải thích Bát-nhã Ba-la-mật

Chương 28: Giải thích Tướng Bát-nhã

Cuốn 19

Chương 29: Giải thích Ba mươi bảy phẩm trợ đạo

Cuốn 20

Chương 30: Giải thích Ba tam muội, Bốn thiền, bốn vô lượng tâm, Bốn vô sắc định

Phụ lục

Nội dung luận Đại Trí Độ

Khái quát sự truyền dịch kinh Bát-nhã

Tập 02

Lời đầu quyển

Cuốn 21

2.  Giải thích Phẩm Tựa (tiếp)

Chương 31: Giải thích: 8 thắng xứ, 10 nhất thiết xứ

Chương 32: Giải thích: 9 tưởng

Chương 33: Giải thích: 8 niệm

Cuốn 22

Cuốn 23

Chương 34: Giải thích: 10 tưởng

Chương 35: Giải thích: 11 trí

Cuốn 24

Chương 36: Giải thích: 10 lực

Cuốn 25

Chương 37: Giải thích: 4 việc không sợ, 4 trí vô ngại

Cuốn 26

Chương 38: Giải thích: 18 pháp không chung

Cuốn 27

Chương 39: Giải thích: Đại từ bi, hãy tập hành Bát-nhã ba-la-mật

Cuốn 28

Chương 40: Giải thích: 6 thần thông

Cuốn 29

Chương 41: Giải thích: Tùy hỷ, hồi hướng

Cuốn 30

Chương 42: Giải thích: thiện căn cúng dường

Cuốn 31

Chương 43: Giải thích: 18 không

Cuốn 32

Chương 44: Giải thích: Nghĩa 4 duyên

Cuốn 33

Chương 45: Giải thích: Đến bờ kia

Cuốn 34

Chương 46: Giải thích: Tín trì

Cuốn 35

Giải thích Phẩm Dâng bát thứ 2

Giải thích Phẩm Tập tương ưng thứ 3

Cuốn 36

Cuốn 37

Cuốn 38

5.  Giải thích Phẩm Vảng sanh thứ 4

Cuốn 39

Cuốn 40

6.  Giải thích Phẩm Thán độ thứ 5

7.  Giải thích Phẩm Tướng lưỡi thứ 6

8.  Phụ lục

9.  Mục lục

10.  Tác phẩm của HT. Thích Thiện Siêu

 

Tập 03

Cuốn 41

Giải thích Phẩm Ba Giả thứ 7

Giải thích Phẩm Khuyến Học thứ 8

Giải thích Phẩm Tập Tản thứ 9

Cuốn 42

 

Cuốn 43

Giải thích Phẩm Hành Tướng thứ 10

Cuốn 44

Giải thích Phẩm Huyễn Học thứ 11

Giải thích Phẩm Cú Nghĩa thứ 12

Cuốn 45

Giải thích Phẩm Ma Ha Tát thứ 13

Giải thích Phẩm Ðoạn Kiến thứ 14

Giải thích Phẩm Phú lâu na thứ 15

Cuốn 46

Giải thích Phẩm Thừa Thừa thứ 16

Giải thích Phẩm Trang Nghiêm thứ 17

Giải thích Phẩm Ðại Thừa thứ 18

Cuốn 47

 

Cuốn 48

Giải thích Phẩm Bổn Niệm Xứ thứ 19

Cuốn 49

Giải thích Phẩm Phát Thú thứ 20

Cuốn 50

Giải thích Phẩm Xuất Ðáo thứ 21

Cuốn 51

Giải thích Phẩm Thắng Xuất thứ 22

Giải thích Phẩm Hàm Thụ thứ 23

Cuốn 52

Giải thích Phẩm Hội Tông thứ 24

Giải thích Phẩm Mười Vô thứ 25

Cuốn 53

Giải thích Phẩm Vô Sanh Tam Quán thứ 26

Cuốn 54

Giải thích Phẩm Thiên Vương thứ 27

Cuốn 55

Giải thích Phẩm Như Huyễn thứ 28

Giải thích Phẩm Tán Hoa thứ 29

Cuốn 56

Giải thích Phẩm Tam Thán thứ 30

Giải thích Phẩm Diệt Tránh thứ 31

Cuốn 57

Giải thích Phẩm Ðại Minh thứ 32

Giải thích Phẩm Thuật Thành thứ 33

Cuốn 58

Giải thích Phẩm Khuyến Trì thứ 34

Giải thích Phẩm Phạm Chí thứ 35

Giải thích Phẩm Tôn Ðạo thứ 36

Cuốn 59

Giải thích Phẩm Xá Lợi thứ 37

Cuốn 60

Giải thích Phẩm Mười Thiện thứ 38

Tập 04

Lời nói đầu

Cuốn 61

Giải thích Phẩm Tùy hỷ thứ 39

Cuốn 62

Giải thích Phẩm Chiếu minh thứ 40

Giải thích Phẩm Tín hủy thứ 41

Cuốn 63

Giải thích Phẩm Thán tịnh thứ 42

Cuốn 64

Giải thích Phẩm Vô tác thứ 43

Cuốn 65

Giải thích Phẩm Các Ba la mật thứ 44

Cuốn 66

Giải thích Phẩm Văn trì thứ 45

Cuốn 67

Cuốn 68

Giải thích Phẩm Ma sự thứ 46

Giải thích phẩm hai bên không hòa hợp thứ 47

Cuốn 69

Giải thích Phẩm Phật Mẫu thứ 48

Cuốn 70

Giải thích Phẩm Vấn tướng thứ 49

Cuốn 71

Giải thích Phẩm thành biện thứ 50

Giải thích Phẩm Thí dụ thứ 51

Giải thích Phẩm Tri thức thứ 52

Giải thích Phẩm Thú trí thứ 53

Cuốn 72

Giải thích Phẩm Đại như thứ 54

Cuốn 73

Giải thích Phẩm Chẳng thoái chuyển thứ 55

Giải thích Phẩm Chuyển bánh xe bất ... thứ 56

Cuốn 74

Giải thích Phẩm thâm áo thứ 57

Cuốn 75

Giải thích Phẩm Mộng hành thứ 58

Giải thích Phẩm Hà thiên thứ 59

Cuốn 76

Giải thích Phẩm Học không không thứ 60

Giải thích Phẩm Mộng thệ thứ 61

Cuốn 77

Giải thích Phẩm Ma sầu thứ 62

Giải thích Phẩm Đẳng học thứ 63

Cuốn 78

Giải thích Phẩm Tịnh nguyện thứ 64

Giải thích Phẩm Độ không thứ 65

Cuốn 79

Giải thích Phẩm Chúc lụy thứ 66

Cuốn 80

Giải thích Phẩm Vô tận thứ 67

Giải thích phẩm Sáu độ tương nhiếp thứ 68

Tập 05

Lời nói đầu

Cuốn 81

Giải thích Phẩm Sáu độ tương nhiếp thứ 68

Cuốn 82

Giải thích Phẩm Phương Tiện  thứ 69

Cuốn 83

Giải thích Phẩm Ba Tuệ thứ 70

Cuốn 84

Giải thích Phẩm Ba Tuệ thứ 70

Cuốn 85

Giải thích Phẩm Đạo Thọ thứ 71

Giải thích Phẩm Bồ Tát hạnh thứ 72

Giải thích Phẩm Gieo trồng căn lành thứ 73

Cuốn 86

Giải thích Phẩm Biến Học thứ 74

Giải thích Phẩm Ba thứ lớp học thứ 75

Cuốn 87

Giải thích Phẩm Một niệm đủ muôn hạnh thứ 76

Cuốn 88

Giải thích Phẩm Sáu dụ thứ 77

Giải thích Phẩm Bốn Nhiếp thứ 78

Cuốn 89

Giải thích Phẩm Khéo thông suốt thứ 79

Cuốn 90

Giải thích Phẩm Thật tế thứ 80

Cuốn 91

Giải thích Phẩm Cụ túc thứ 81

Cuốn 92

Giải thích Phẩm Tịnh Phật quốc độ thứ 82

Cuốn 93

Giải thích Phẩm Chắc chắn thứ 83

Cuốn 94

Giải thích Phẩm Bốn Đế thứ 84

Cuốn 95

Giải thích Phẩm Bảy Dụ thứ 85

Giải thích Phẩm Bình đẳng thứ 86

Cuốn 96

Giải thích Phẩm Như Hóa thứ 87

Giải thích Phẩm Tát đà ba luân thứ 88

Cuốn 97

Cuốn 98

Cuốn 99

Giải thích Phẩm Đàm vô kiệt thứ 89

Cuốn 100

Giải thích Phẩm Chúc Lụy thứ 90

--o0o --

Mục Lục Tổng Quát Luận Đại Trí Độ

Tập 01 |  Tập 02 | Tập 03 | Tập 04 | Tập 05

--o0o --

Ấn bản trên giấy:
Chịu trách nhiệm xuất bản:
Trần Đình Việt

Biên tập:
Hoài Việt

Sửa bản in:
Nguyên Anh

Trình bày bìa:
Họa sĩ Bửu Hoàng

Ủng hộ kinh phí để in bộ luận này:
Đạo hữu Thái Kim Lan (Đức quốc)

Nơi phát hành:
Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam
716 Nguyễn Kiệm, phường 5, quận Phú Nhuận, TP.HCM. VN

-o0o --

Ấn bản điện tử:
Trình bày:
Vĩnh Thái - Linh Thoại
Đánh máy vi tính:
Thiên Hương, Chân Hiền Tịnh, Diệu Xuyến, Cao Thân, Hoàng Ánh

Cập nhật: 01-07-2003

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Mục lục Luận

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com