Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

 Luận 


...... ... .


 

 Luận Đại Trí Độ
( Mahàprajnàparamitàsatra)

Tác giả: Nàgàrjuna (Long Thọ)
Dịch Phạn ra Hán: Cưu Ma La Thập
Dịch Hán ra Việt: Thích Thiện Siêu

Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam
Ấn hành 1997

---o0o---
Tập 3

 

Cuốn 41

Giải thích Phẩm Ba Giả thứ 7

Giải thích Phẩm Khuyến Học thứ 8

Giải thích Phẩm Tập Tản thứ 9

Cuốn 42

 

Cuốn 43

Giải thích Phẩm Hành Tướng thứ 10

Cuốn 44

Giải thích Phẩm Huyễn Học thứ 11

Giải thích Phẩm Cú Nghĩa thứ 12

Cuốn 45

Giải thích Phẩm Ma Ha Tát thứ 13

Giải thích Phẩm Ðoạn Kiến thứ 14

Giải thích Phẩm Phú lâu na thứ 15

Cuốn 46

Giải thích Phẩm Thừa Thừa thứ 16

Giải thích Phẩm Trang Nghiêm thứ 17

Giải thích Phẩm Ðại Thừa thứ 18

Cuốn 47

 

Cuốn 48

Giải thích Phẩm Bổn Niệm Xứ thứ 19

Cuốn 49

Giải thích Phẩm Phát Thú thứ 20

Cuốn 50

Giải thích Phẩm Xuất Ðáo thứ 21

Cuốn 51

Giải thích Phẩm Thắng Xuất thứ 22

Giải thích Phẩm Hàm Thụ thứ 23

Cuốn 52

Giải thích Phẩm Hội Tông thứ 24

Giải thích Phẩm Mười Vô thứ 25

Cuốn 53

Giải thích Phẩm Vô Sanh Tam Quán thứ 26

Cuốn 54

Giải thích Phẩm Thiên Vương thứ 27

Cuốn 55

Giải thích Phẩm Như Huyễn thứ 28

Giải thích Phẩm Tán Hoa thứ 29

Cuốn 56

Giải thích Phẩm Tam Thán thứ 30

Giải thích Phẩm Diệt Tránh thứ 31

Cuốn 57

Giải thích Phẩm Ðại Minh thứ 32

Giải thích Phẩm Thuật Thành thứ 33

Cuốn 58

Giải thích Phẩm Khuyến Trì thứ 34

Giải thích Phẩm Phạm Chí thứ 35

Giải thích Phẩm Tôn Ðạo thứ 36

Cuốn 59

Giải thích Phẩm Xá Lợi thứ 37

Cuốn 60

Giải thích Phẩm Mười Thiện thứ 38

 
 
 
--o0o --
 
 
Cuốn 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
 
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
--o0o --
 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Mục lục Luận

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com