Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Giới Luật


...... ... .

 

Tạng Luật
Vinayapitaka

Phân Tích Giới Tỷ-Kheo - II
(Bhikkhuvibhanga II)

Tỳ kheo Indacanda Nguyệt Thiên dịch
---o0o---

 

Mục Lục

[2.7a]

VII. CHƯƠNG ƯNG XẢ ĐỐI TRỊ (Nissaggiyakaṇḍaṃ)

PHẦN Y:

1. Điều học thứ nhất (Cất giữ y dư mười ngày):

[1] Câu chuyện về các tỷ-kheo nhóm Lục Sư. Sự quy định (paññatti) lần thứ nhất.
[2] Câu chuyện về trưởng lão Ānanda. Sự quy định thêm (anupaññatti).
[3] Cách thức xả bỏ y phạm vào nissaggiyaṃ.

2. Điều học thứ nhì (Xa lìa ba y chỉ một đêm):

[10] Câu chuyện về nhiều vị tỷ-kheo. Sự quy định lần thứ nhất.
[11] Câu chuyện về vị tỷ-kheo bị bệnh. Tuyên ngôn ban cho sự đồng ý về việc không vi phạm tội xa lìa ba y. Sự quy định thêm.

3. Điều học thứ ba: (Y ngoài hạn kỳ)

[32] Câu chuyện về vị tỷ-kheo nọ mong mỏi y. Sự quy định.
[37] Cách giữ lại y ngoài hạn kỳ trong một tháng.

4. Điều học thứ tư (Tỷ-kheo ni giặt y cũ):

[42] Câu chuyện về tỷ-kheo Udāyi. Sự quy định.

5. Điều học thứ năm (Thọ nhận y từ tay tỷ-kheo):

[46] Câu chuyện về tỷ-kheo ni Uppalavaṇṇā Sự quy định lần thứ nhất.
[48] Sự quy định thêm.

6. Điều học thứ sáu (Xin y nơi người không phải là thân quyến):

[53] Câu chuyện về tỷ-kheo Upananda. Sự quy định (paññatti) lần thứ nhất.
[54] Câu chuyện về các tỷ-kheo bị lõa thể. Sự quy định thêm.

7. Điều học thứ bảy (Chỉ nhận hai y):

[58] Câu chuyện về các tỷ-kheo nhóm Lục Sư. Sự quy định.

8. Điều học thứ tám (Sự căn dặn may y theo ý muốn):

[62] Câu chuyện về tỷ-kheo Upananda. Sự quy định.

9. Điều học thứ chín (Bảo hùn chung lại sắm y theo ý muốn):

[66] Câu chuyện về tỷ-kheo Upananda. Sự quy định.

10. Điều học thứ mười (Dâng tiền mua y):

[70] Câu chuyện về tỷ-kheo Upananda. Sự quy định.
[73] Bài kệ tóm lược phần Y.

[2.7b]

PHẦN TƠ TẰM:

11. Điều học thứ nhất (Ngọa cụ có trộn lẫn tơ tằm):

[74] Câu chuyện về các tỷ-kheo nhóm Lục Sư. Sự quy định.

12. Điều học thứ nhì (Ngọa cụ bằng lông cừu thuần màu đen):

[78] Câu chuyện về các tỷ-kheo nhóm Lục Sư. Sự quy định.

13. Điều học thứ ba: (Ngọa cụ bằng lông cừu màu đen, trắng, nâu đỏ)

[82] Câu chuyện về các tỷ-kheo nhóm Lục Sư. Sự quy định.

14. Điều học thứ tư (Ngọa cụ dùng sáu năm):

[86] Câu chuyện về nhiều vị tỷ-kheo. Sự quy định lần thứ nhất.
[87] Câu chuyện về vị tỷ-kheo bị bệnh. Tuyên ngôn ban cho sự đồng ý về ngọa cụ. Sự quy định thêm.

15. Điều học thứ năm (Làm tọa cụ):

[91] Câu chuyện về tỷ-kheo Upasena. Sự quy định.

16. Điều học thứ sáu (Mang lông cừu đi):

[97] Câu chuyện về vị tỷ-kheo nọ. Sự quy định.

17. Điều học thứ bảy (Bảo tỷ-kheo ni giặt lông cừu):

[101] Câu chuyện về các tỷ-kheo nhóm Lục Sư. Sự quy định.

18. Điều học thứ tám (Thọ lãnh vàng bạc):

[105] Câu chuyện về tỷ-kheo Upananda. Sự quy định.
[106] Chỉ định vị tỷ-kheo là vị quăng bỏ vàng bạc.

19. Điều học thứ chín (Trao đổi bằng vàng bạc):

[109] Câu chuyện về các tỷ-kheo nhóm Lục Sư. Sự quy định.
[110] Chỉ định vị tỷ-kheo là vị quăng bỏ vàng bạc.

20. Điều học thứ mười (Mua bán, trao đổi bằng vật dụng):

[113] Câu chuyện về tỷ-kheo Upananda. Sự quy định.
[116] Bài kệ tóm lược phần Tơ Tằm.

[2.7c]

PHẦN BÌNH BÁT:

21. Điều học thứ nhất (Cất giữ bình bát dư mười ngày):

[117] Câu chuyện về các tỷ-kheo nhóm Lục Sư. Sự quy định lần thứ nhất.
[118] Câu chuyện về trưởng lão Ānanda. Sự quy định thêm (anupaññatti).
[119] Cách thức xả bỏ bình bát phạm vào nissaggiyam-.

22. Điều học thứ nhì (Bình bát chưa đủ năm miếng vá):

[127] Câu chuyện về nhiều vị tỷ-kheo. Sự quy định.
[131] Cách chuyển đổi bình bát phạm vào nissaggiyaṃ.

23. Điều học thứ ba: (Năm loại dược phẩm trị bịnh)

[138] Câu chuyện về trưởng lão Pilindavaccha. Sự quy định.

24. Điều học thứ tư (Y choàng tắm mưa):

[145] Câu chuyện về các tỷ-kheo nhóm Lục Sư. Sự quy định.

25. Điều học thứ năm (Giật y lại sau khi cho):

[149] Câu chuyện về tỷ-kheo Upananda. Sự quy định.

26. Điều học thứ sáu (Yêu cầu chỉ sợi):

[153] Câu chuyện về tỷ-kheo Upananda. Sự quy định.

27. Điều học thứ bảy (Bảo thợ dệt dệt thành y theo ý muốn):

[157] Câu chuyện về tỷ-kheo Upananda. Sự quy định.

28. Điều học thứ tám (Cất giữ y đặc biệt):

[161] Câu chuyện về vị quan đại thần sắp đi xa. Sự quy định.

29. Điều học thứ chín (Cất giữ y đặc biệt):

[165] Câu chuyện về nhiều vị tỷ-kheo ngụ trong rừng. Sự quy định.

30. Điều học thứ mười (Thuyết phục dâng cho bản thân):

[169] Câu chuyện về các tỷ-kheo nhóm Lục Sư. Sự quy định.
[171] Bài kệ tóm lược phần Bình Bát.

[2.8a]

VIII. CHƯƠNG ƯNG ĐỐI TRỊ (Pācittiyakaṇḍaṃ):

PHẦN NÓI DỐI:

1. Điều học thứ nhất (Nói dối):

[173] Câu chuyện về các tỷ-kheo Hatthaka. Sự quy định.

2. Điều học thứ nhì (Nói lời mắng nhiếc):

[183] Câu chuyện về các tỷ-kheo nhóm Lục Sư.
[184] Câu chuyện về con bò mộng Nandivisāla. Sự quy định.
[186] Mắng nhiếc theo mười cách thức

3. Điều học thứ ba: (Nói đâm thọc)

[255] Câu chuyện về các tỷ-kheo nhóm Lục Sư. Sự quy định.
[256] Nói đâm thọc theo mười cách thức.

4. Điều học thứ tư (Dạy người chưa tu lên bậc trên đọc Pháp):

[284] Câu chuyện về các tỷ-kheo nhóm Lục Sư. Sự quy định.

5. Điều học thứ năm (Nằm chung chỗ ngụ với người chưa tu lên bậc trên):

[289] Câu chuyện về các tỷ-kheo mới tu. Sự quy định lần thứ nhất.
[290] Câu chuyện về sa-di Rāhula. Sự quy định thêm.

6. Điều học thứ sáu (Nằm chung chỗ ngụ với người nữ):

[294] Câu chuyện về trưởng lão Anuruddha. Sự quy định.

7. Điều học thứ bảy (Thuyết Pháp đến người nữ):

[298] Câu chuyện về tỷ-kheo Udāyi. Sự quy định lần thứ nhất.
[299] Sự quy định thêm lần thứ nhất. Sự quy định thêm lần thứ nhì.

8. Điều học thứ tám ( Tuyên bố pháp thượng nhân):

[304] Câu chuyện về các tỷ-kheo ở bờ sông Vaggumudā. Sự quy định.

9. Điều học thứ chín (Công bố tội xấu của tỷ-kheo):

[342] Câu chuyện về tỷ-kheo Upananda. Sự quy định.

10. Điều học thứ mười (Đào đất):

[349] Câu chuyện về các tỷ-kheo ở thành Āḷavī. Sự quy định.
[353] Bài kệ tóm lược phần Nói Dối.

[2.8b]

PHẦN THẢO MỘC:

11. Điều học thứ nhất (Phá hoại sự sống của thảo mộc):

[354] Câu chuyện về các tỷ-kheo ở thành Āḷavī. Sự quy định.

12. Điều học thứ nhì (Nói tránh né và tráo trở):

[358] Câu chuyện về tội nói tránh né của tỷ-kheo Channa. Tuyên ngôn phán quyết. Sự quy định lần thứ nhất.
[360] Câu chuyện về tội nói tráo trở của tỷ-kheo Channa. Tuyên ngôn phán quyết.
[361] Sự quy định thêm.

13. Điều học thứ ba: (Phê phán và phàn nàn)

[368] Câu chuyện về trưởng lão Dabba Mallaputta. Sự quy định lần thứ nhất.
[369] Câu chuyện về các tỷ-kheo nhóm Mettiya và Bhummajaka. Sự quy định thêm.

14. Điều học thứ tư (Không thu dọn chỗ nằm ngồi ở ngoài trời):

[374] Câu chuyện về nhiều vị tỷ-kheo. Sự quy định lần thứ nhất.
[375] Sự quy định thêm.

15. Điều học thứ năm (Không thu dọn chỗ nằm ngồi ở trú xá của hội chúng):

[379] Câu chuyện về các tỷ-kheo nhóm Mười Bảy Sư. Sự quy định.

16. Điều học thứ sáu (Giành chỗ nằm của vị đến trước):

[383] Câu chuyện về các tỷ-kheo nhóm Lục Sư. Sự quy định.

17. Điều học thứ bảy (Lôi kéo vị tỷ-kheo ra khỏi trú xá):

[387] Câu chuyện về các tỷ-kheo nhóm Lục Sư. Sự quy định.

18. Điều học thứ tám (Nằm ngồi ở trên căn gác lầu):

[392] Câu chuyện về hai vị tỷ-kheo. Sự quy định.

19. Điều học thứ chín (Xây dựng trú xá lớn):

[397] Câu chuyện về các tỷ-kheo Channa. Sự quy định.

20. Điều học thứ mười (Tưới nước có sinh vật):

[402] Câu chuyện về các tỷ-kheo ở thành Āḷavī. Sự quy định.
[405] Bài kệ tóm lược phần Thảo Mộc.

[2.8c]

PHẦN GIÁO GIỚI:

21. Điều học thứ nhất (Giáo giới tỷ-kheo ni):

[406] Câu chuyện về các tỷ-kheo nhóm Lục Sư. Chỉ định vị giáo giới tỷ-kheo ni. Sự quy định.
[407] Tám điều kiện của vị tỷ-kheo giáo giới tỷ-kheo ni.
[407] Tám trọng pháp của tỷ-kheo ni.

22. Điều học thứ nhì (Không giáo giới tỷ-kheo ni khi mặt trời đã lặn):

[424] Câu chuyện về trưởng lão Cūḷapanthaka. Sự quy định.

23. Điều học thứ ba: (Không giáo giới cho các tỷ-kheo ni ở ni viện)

[429] Câu chuyện về các tỷ-kheo nhóm Lục Sư. Sự quy định lần thứ nhất.
[430] Câu chuyện về bà Mahāpajāpati Gotamī bị bệnh. Sự quy định thêm.

24. Điều học thứ tư (Chỉ trích vị tỷ-kheo giáo giới vì lợi lộc):

[434] Câu chuyện về các tỷ-kheo nhóm Lục Sư. Sự quy định.

25. Điều học thứ năm (Cho y đến tỷ-kheo ni):

[442] Câu chuyện về vị tỷ-kheo nọ. Sự quy định lần thứ nhất.
[443] Sự quy định thêm.

26. Điều học thứ sáu (May y cho tỷ-kheo ni):

[447] Câu chuyện về tỷ-kheo Udāyi. Sự quy định.

27. Điều học thứ bảy (Hẹn trước rồi đi chung đường xa với tỷ-kheo ni):

[451] Câu chuyện về tỷ-kheo Upananda. Sự quy định lần thứ nhất.
[452] Câu chuyện về các tỷ-kheo ni bị cướp. Sự quy định thêm.

28. Điều học thứ tám (Hẹn trước rồi đi chung thuyền với tỷ-kheo ni):

[456] Câu chuyện về các tỷ-kheo nhóm Lục Sư. Sự quy định lần thứ nhất.
[457] Câu chuyện về các tỷ-kheo ni bị cướp. Sự quy định thêm.

29. Điều học thứ chín (Vật thực được tỷ-kheo ni môi giới):

[461] Câu chuyện về tỷ-kheo ni Thullanandā. Sự quy định lần thứ nhất.
[462] Câu chuyện về vị tỷ-kheo đi thăm thân quyến. Sự quy định thêm.

30. Điều học thứ mười (Ngồi ở nơi kín đáo với tỷ-kheo ni):

[466] Câu chuyện về tỷ-kheo Udāyi. Sự quy định.
[469] Bài kệ tóm lược phần Giáo Giới.

[2.8d]

PHẦN VẬT THỰC:

31. Điều học thứ nhất (Thọ dụng vật thực ở phước xá):

[470] Câu chuyện về các tỷ-kheo nhóm Lục Sư. Sự quy định lần thứ nhất.
[471] Câu chuyện về trưởng lão Sārīputta. Sự quy định thêm.

32. Điều học thứ nhì (Vật thực dâng chung nhóm):

[475] Câu chuyện về tỷ-kheo Devadatta. Sự quy định lần thứ nhất.
[476] Câu chuyện về các tỷ-kheo bị bệnh. Sự quy định thêm lần thứ nhất.
[477] Sự quy định thêm lần thứ nhì ... Sự quy định thêm lần thứ bảy.

33. Điều học thứ ba: (Vật thực mời nơi này thọ nơi khác)

[486] Câu chuyện về người lao công nghèo. Sự quy định.
[487] Sự quy định thêm lần thứ nhất ... Sự quy định thêm lần thứ ba.
[490] Nhường lại sự chuẩn bị về bữa ăn.

34. Điều học thứ tư (Thọ lãnh bánh hai hoặc ba bình bát đầy):

[494] Câu chuyện về người nữ cư sĩ mẹ của Kāṇā. Sự quy định.

35. Điều học thứ năm (Thúc ăn không phải là đồ thừa):

[499] Câu chuyện về nhiều vị tỷ-kheo. Sự quy định lần thứ nhất.
[500] Sự quy định thêm.

36. Điều học thứ sáu (Mời ăn thêm rồi buộc tội):

[504] Câu chuyện về hai vị tỷ-kheo đi đường xa. Sự quy định.
[505] Giải nghĩa từ ngữ.
[507] Các trường hợp không phạm tội.

37. Điều học thứ bảy (Thọ dụng vật thực vào lúc sái thời):

[508] Câu chuyện về các tỷ-kheo nhóm Mười Bảy Sư.

38. Điều học thứ tám (Thọ dụng vật thực đã được tích trữ):

[512] Câu chuyện về trưởng lão Veḷaṭṭhasīsa.

39. Điều học thứ chín (Yêu cầu các loại vật thực thượng hạng):

[516] Câu chuyện về các tỷ-kheo nhóm Lục Sư. Sự quy định lần thứ nhất.
[517] Sự quy định thêm.

40. Điều học thứ mười (Vật thực chưa dâng ngoại trừ nước và tăm xỉa răng):

[522] Câu chuyện về vị tỷ-kheo ở nghĩa địa. Sự quy định lần thứ nhất.
[523] Sự quy định thêm.
[526] Bài kệ tóm lược phần Vật Thực.

[2.8e]

PHẦN ĐẠO SĨ LÕA THỂ:

41. Điều học thứ nhất (Bố thí đến tu sĩ ngoại đạo):

[527] Câu chuyện về trưởng lão Ānanda. Sự quy định.

42. Điều học thứ nhì (Rủ đi khất thực chung rồi đuổi đi):

[531] Câu chuyện về tỷ-kheo Upananda. Sự quy định.

43. Điều học thứ ba: (Ngồi ở gia đình chỉ có cặp vợ chồng)

[535] Câu chuyện về tỷ-kheo Upananda. Sự quy định.

44. Điều học thứ tư (Ngồi với người nữ ở chỗ ngồi kín đáo, được che khuất):

[539] Câu chuyện về tỷ-kheo Upananda. Sự quy định.

45. Điều học thứ năm (Ngồi với người nữ ở chỗ ngồi kín đáo chỉ một nam một nữ):

[543] Câu chuyện về tỷ-kheo Upananda. Sự quy định.

46. Điều học thứ sáu (Đi giao thiệp với các gia đình):

[547] Câu chuyện về tỷ-kheo Upananda. Sự quy định lần thứ nhất.
[548] Sự quy định thêm lần thứ nhất ... Sự quy định thêm lần thứ tư.

47. Điều học thứ bảy (Trong thời hạn thỉnh cầu):

[555] Câu chuyện về Mahānāma. Sự quy định.

48. Điều học thứ tám (Đi xem quân đội động binh):

[562] Câu chuyện về các tỷ-kheo nhóm Lục Sư. Sự quy định lần thứ nhất.
[563] Sự quy định thêm.

49. Điều học thứ chín (Cư ngụ trong binh đội hai ba đêm):

[567] Câu chuyện về các tỷ-kheo nhóm Lục Sư. Sự quy định.

50. Điều học thứ mười (Đi xem nơi tập trận):

[571] Câu chuyện về các tỷ-kheo nhóm Lục Sư. Sự quy định.
[574] Bài kệ tóm lược phần Đạo Sĩ Lõa Thể.

[2.8f]

PHẦN UỐNG RƯỢU:

51. Điều học thứ nhất (Uống rượu và men say):

[575] Câu chuyện về tỷ-kheo Sāgata. Sự quy định.

52. Điều học thứ nhì (Thọt léc bằng ngón tay):

[579] Câu chuyện về các tỷ-kheo nhóm Lục Sư. Sự quy định.

53. Điều học thứ ba: (Đùa nghịch ở trong nước)

[586] Câu chuyện về đức vua Pasenadi xứ Kosala. Sự quy định.

54. Điều học thứ tư (Thể hiện sự không tôn trọng):

[592] Câu chuyện về tỷ-kheo Channa. Sự quy định.

55. Điều học thứ năm (Làm vị tỷ-kheo kinh sợ):

[598] Câu chuyện về các tỷ-kheo nhóm Lục Sư. Sự quy định.

56. Điều học thứ sáu (Đốt lên ngọn lửa rồi sưởi ấm):

[604] Câu chuyện về nhiều vị tỷ-kheo. Sự quy định lần thứ nhất.
[605] Sự quy định thêm lần thứ nhất, sự quy định thêm lần thứ nhì.

57. Điều học thứ bảy (Về việc tắm):

[610] Câu chuyện về đức vua Seniya Bimbisāra. Sự quy định lần thứ nhất.
[611] Sự quy định thêm lần thứ nhất. ... Sự quy định thêm lần thứ năm.

58. Điều học thứ tám (Làm dấu hoại y):

[619] Câu chuyện về nhiều vị tỷ-kheo. Sự quy định.

59. Điều học thứ chín (Khi chưa xả lời chú nguyện dùng chung):

[623] Câu chuyện về tỷ-kheo Upananda. Sự quy định.

60. Điều học thứ mười (Thu giấu vật dụng của tỷ-kheo):

[627] Câu chuyện về các tỷ-kheo nhóm Lục Sư. Sự quy định.
[630] Bài kệ tóm lược phần Uống Rượu.

[2.8g]

PHẦN CÓ SINH VẬT:

61. Điều học thứ nhất (Đoạt lấy mạng sống sinh vật):

[631] Câu chuyện về tỷ-kheo Udāyi. Sự quy định.

62. Điều học thứ nhì (Sử dụng nước có sinh vật):

[635] Câu chuyện về các tỷ-kheo nhóm Lục Sư. Sự quy định.

63. Điều học thứ ba: (Khơi lên tranh sự cũ)

[639] Câu chuyện về các tỷ-kheo nhóm Lục Sư. Sự quy định.

64. Điều học thứ tư (Che giấu tội xấu xa của vị tỷ-kheo khác):

[644] Câu chuyện về tỷ-kheo Upananda. Sự quy định.

65. Điều học thứ năm (Cho tu lên bậc trên người chưa đến hai mươi tuổi):

[648] Câu chuyện về nhóm mười bảy thiếu niên. Sự quy định.

66. Điều học thứ sáu (Đi chung đường xa với đám người đạo tặc):

[654] Câu chuyện về vị tỷ-kheo nọ. Sự quy định.

67. Điều học thứ bảy (Đi chung đường xa với người nữ):

[658] Câu chuyện về vị tỷ-kheo nọ. Sự quy định.

68. Điều học thứ tám (Tỷ-kheo chấp giữ tà kiến ác):

[662] Câu chuyện về tỷ-kheo tên Ariṭṭha. Sự quy định.
[665] Tuyên ngôn nhắc nhở.

69. Điều học thứ chín (Thân cận với tỷ-kheo có tà kiến ác):

[669] Câu chuyện về các tỷ-kheo nhóm Lục Sư. Sự quy định.

70. Điều học thứ mười (Dụ dỗ sa-di đã bị trục xuất):

[673] Câu chuyện về sa-di tên Kaṇḍaka. Sự quy định.
[679] Bài kệ tóm lược phần Có Sinh Vật.

[2.8h]

PHẦN THEO PHÁP:

71. Điều học thứ nhất (Được nói theo Pháp vẫn bướng bỉnh):

[680] Câu chuyện về tỷ-kheo Channa. Sự quy định.

72. Điều học thứ nhì (Chê bai Luật):

[685] Câu chuyện về các tỷ-kheo nhóm Lục Sư. Sự quy định.

73. Điều học thứ ba: (Giả bộ không biết)

[689] Câu chuyện về các tỷ-kheo nhóm Lục Sư. Sự quy định.
[691] Tuyên ngôn nhắc nhở.

74. Điều học thứ tư (Đánh tỷ-kheo khác):

[695] Câu chuyện về nhiều vị tỷ-kheo. Sự quy định.

75. Điều học thứ năm (Giơ tay dọa đánh):

[699] Câu chuyện về các tỷ-kheo nhóm Lục Sư. Sự quy định.

76. Điều học thứ sáu (Bôi nhọ tỷ-kheo không có nguyên cớ):

[703] Câu chuyện về các tỷ-kheo nhóm Lục Sư. Sự quy định.

77. Điều học thứ bảy (Cố ý gợi lên nỗi nghi hoặc):

[707] Câu chuyện về các tỷ-kheo nhóm Lục Sư. Sự quy định.

78. Điều học thứ tám (Nghe lén):

[711] Câu chuyện về các tỷ-kheo nhóm Lục Sư. Sự quy định.

79. Điều học thứ chín (Phê phán hành sự đúng Pháp):

[715] Câu chuyện về các tỷ-kheo nhóm Lục Sư. Sự quy định.

80. Điều học thứ mười (Rời khỏi hành sự không trao ra sự thỏa thuận):

[719] Câu chuyện về các tỷ-kheo nhóm Lục Sư. Sự quy định.

81. Điều học thứ mười một (Phê phán hội chúng):

[723] Câu chuyện về các tỷ-kheo nhóm Lục Sư. Sự quy định.

82. Điều học thứ mười hai (Thuyết phục dâng cho cá nhân vị khác):

[727] Câu chuyện về các tỷ-kheo nhóm Lục Sư. Sự quy định.
[730] Bài kệ tóm lược phần Theo Pháp.

[2.8i]

PHẦN BÁU VẬT:

83. Điều học thứ nhất (Đi vào hậu cung của đức vua):

[731] Câu chuyện về đức vua Pasenadi xứ Kosala.
[732] Câu chuyện về trưởng lão Ānanda.
[733] Mười điều nguy hiểm trong việc đi vào hậu cung của đức vua

84. Điều học thứ nhì (Nhặt lấy vật quý giá):

[738] Câu chuyện về vị tỷ-kheo nọ. Sự quy định lần thứ nhất.
[739] Câu chuyện về bà Visākhā. Sự quy định thêm lần thứ nhất.
[740] Câu chuyện về gia chủ Anāthapiṇḍika. Sự quy định thêm lần thứ nhì.

85. Điều học thứ ba (Đi vào làng vào lúc sái thời):

[744] Câu chuyện về các tỷ-kheo nhóm Lục Sư. Sự quy định lần thứ nhất.
[745] Sự quy định thêm lần thứ nhất. ... Sự quy định thêm lần thứ ba.

86. Điều học thứ tư (Làm ống đựng kim bằng xương, ngà, sừng):

[751] Câu chuyện về nhiều tỷ-kheo. Sự quy định.

87. Điều học thứ năm (Giường ghế cao):

[755] Câu chuyện về tỷ-kheo Upananda. Sự quy định.

88. Điều học thứ sáu (Giường ghế độn bông gòn):

[759] Câu chuyện về các tỷ-kheo nhóm Lục Sư. Sự quy định.

89. Điều học thứ bảy (Kích thước tọa cụ):

[763] Câu chuyện về các tỷ-kheo nhóm Lục Sư. Sự quy định lần thứ nhất.
[764] Câu chuyện về tỷ-kheo Udāyi. Sự quy định thêm.

90. Điều học thứ tám (Kích thước y đắp ghẻ):

[768] Câu chuyện về các tỷ-kheo nhóm Lục Sư. Sự quy định.

91. Điều học thứ chín: (Kích thước vải choàng tắm mưa)

[772] Câu chuyện về các tỷ-kheo nhóm Lục Sư. Sự quy định.

92. Điều học thứ mười (Kích thước y của đức Thiện Thệ):

[776] Câu chuyện về các tỷ-kheo Nanda. Sự quy định.
[779] Bài kệ tóm lược phần Báu Vật.
[780] Tổng kết chương Ưng Đối Trị. Bài kệ tóm lược.

[2.9]

IX. CHƯƠNG ƯNG PHÁT LỘ (Pāṭidesanīyakaṇḍaṃ):

1. Điều học thứ nhất (Nhận lãnh vật thực từ tay tỷ-kheo ni):

[781] Câu chuyện về vị tỷ-kheo nọ. Sự quy định.

2. Điều học thứ nhì (Ngăn cản vị tỷ-kheo ni hướng dẫn sự phục vụ):

[784] Câu chuyện về các tỷ-kheo ni nhóm Lục Sư. Sự quy định.

3. Điều học thứ ba: (Sự công nhận là bậc hữu học)

[788] Câu chuyện về gia đình có đức tin nọ. Tuyên ngôn công nhận. Sự quy định lần thứ nhất.
[789] Sự quy định thêm lần thứ nhất. Sự quy định thêm lần thứ nhì.
[791] Cách giữ lại y ngoài hạn kỳ trong một tháng.

4. Điều học thứ tư (Nhận lãnh vật thực ở chỗ trú ngụ trong rừng):

[794] Câu chuyện về những người nữ dòng Sākya. Sự quy định lần thứ nhất.
[795] Câu chuyện về vị tỷ-kheo nọ. Sự quy định thêm.
[799] Tổng kết chương Ưng Phát Lộ.

[2.10]

X. CHƯƠNG ƯNG HỌC PHÁP (Sekhiyakaṇḍaṃ):

HAI MƯƠI SÁU ĐIỀU VỀ SỰ ĐỨNG ĐẮN:

1. PHẦN TRÒN ĐỀU:

[800] Điều học thứ nhất: Câu chuyện về các tỷ-kheo nhóm Lục Sư. Sự quy định.
[801] Điều học thứ nhì. ... Điều học thứ mười. ...

2. PHẦN CƯỜI VANG:

[810] Điều học thứ nhất: Câu chuyện về các tỷ-kheo nhóm Lục Sư. Sự quy định.
[811] Điều học thứ nhì. ... Điều học thứ mười. ...

3. PHẦN CHỐNG NẠNH:

[820] Điều học thứ nhất: Câu chuyện về các tỷ-kheo nhóm Lục Sư. Sự quy định.
[825] Điều học thứ nhì. ... Điều học thứ sáu.

BA MƯƠI ĐIỀU LIÊN QUAN ĐẾN VẬT THỰC:

[826] Điều học thứ bảy. ... Điều học thứ mười. ...

4. PHẦN NGHIÊM TRANG:

[830] Điều học thứ nhất: Câu chuyện về các tỷ-kheo nhóm Lục Sư. Sự quy định. Các trường hợp không phạm tội.
[831] Điều học thứ nhì. ... Điều học thứ mười. ...

5. PHẦN VẮT CƠM:

[841] Điều học thứ nhất: Câu chuyện về các tỷ-kheo nhóm Lục Sư. Sự quy định. Các trường hợp không phạm tội.
[842] Điều học thứ nhì. ... Điều học thứ mười. ...

6. PHẦN TIẾNG SỘT SỘT:

[851] Điều học thứ nhất: Câu chuyện về vị tỷ-kheo trước kia là kịch sĩ. Sự quy định.
[852] Điều học thứ nhì: Câu chuyện về các tỷ-kheo nhóm Lục Sư. Sự quy định. Điều học thứ ba. ... Điều học thứ tư. ...
[855] Điều học thứ năm: Câu chuyện ở tòa lâu đài của Kokanada.
[856] Điều học thứ sáu: Câu chuyện ở tòa lâu đài của Kokanada.

MƯỜI SÁU ĐIỀU LIÊN QUAN ĐẾN THUYẾT PHÁP:

[857] Điều học thứ bảy: Câu chuyện về các tỷ-kheo nhóm Lục Sư. Sự quy định. Các trường hợp không phạm tội. Điều học thứ tám. ... Điều học thứ mười. ...

7. PHẦN GIÀY DÉP:

[862] Điều học thứ nhất: Câu chuyện về các tỷ-kheo nhóm Lục Sư. Sự quy định.
[863] Điều học thứ nhì. ... Điều học thứ tám. ...
[870] Điều học thứ chín: Câu chuyện về vợ của người cùng đinh. Sự quy định.
[873] Điều học thứ mười. ... ... Điều học thứ mười hai. ...

BA ĐIỀU LINH TINH:

[876] Điều học thứ mười ba: Câu chuyện về các tỷ-kheo nhóm Lục Sư. Sự quy định. Điều học thứ mười bốn. ... Điều học thứ mười lăm. ...

Tổng kết chương Ưng Học Pháp.

 

XI. CHƯƠNG CÁC PHÁP DÀN XẾP TRANH TỤNG
(Adhikaraṇasamathā dhammā):

[880] Giới thiệu bảy pháp dàn xếp bốn loại tranh tụng.
[881] Tổng kết Bộ Phân Tích Giới Tỷ-Kheo.

 

---o0o---

 Mục lục | 07a | 07b | 07c | 08a | 08b | 08c | 08d | 08e | 08f | 08g | 08h | 08i | 09 | 10 |
Phân tích Giới Tỷ-Kheo I | Phân tích Giới Tỷ-Kheo Ni | Giới thiệu

---o0o---

Nguồn: www.budsas.org

Trình bày: Linh Thoại

Cập nhật: 3-2005

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Giới Luật

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@tpg.com.au