Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Mật Tông


...... ... .

 

 

BẠT TẾ KHỔ NẠN ĐÀ LA NI KINH

    

Hán dịch: Đời Đại Đường, Tam Tạng Pháp Sư HUYỀN TRANG phụng chiếu dịch

Sưu tập Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Bạc Già Phạm (Thế Tôn) trụ ở vườn Cấp Cô Độc trong rừng Thệ Đa tại Thất La Phiệt. Có vô ương số Thanh Văn, Bồ Tát Ma Ha Tát đến dự với các hàng Trời,  Người, A Tố Lạc…..vô lượng Đại Chúng trước sau vây quanh

Bấy giờ trong Chúng có một vị Bồ Tát tên là Bất Khả Thuyết Công Đức Trang Nghiêm từ chỗ ngồi đứng dậy, đỉnh lễ chân Phật, chắp tay cung kính bạch Phật rằng:

 “Thế Tôn! Nay Thế Giới này có vô lượng hữu tình do nhân duyên phiền não gây tạo các nghiệp ác sẽ đọa vào Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Bành Sinh hoặc ở trong cõi Trời, Người chịu các khổ đau. Nguyện xin xót thương dùng phương tiện cứu giúp”

Đức Phật nói:”Thiện Nam Tử ! Lành thay ! Lành thay ! Ông hay thương xót tất cả Hữu Tình mà cầu thỉnh như vậy. Hãy lắng nghe ! Lắng nghe ! Nay Ta vì ông lược nói phương tiện nhổ bỏ mọi khổ.

Này Thiện Nam Tử ! Có Đức Phật Thế Tôn tên là Bất Động Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác vì muốn lợi lạc cho các Hữu Tình nên nói Đà La Ni khiến Chúng tụng niệm. Đà La Ni là

Yết yết ni, yết yết ni, lỗ chiết ni, lỗ chiết ni, đốt lỗ trách ni, đốt lỗ trách ni, đát la tát ni, đát la tát ni, bát lạt đế hát na, bát lạt đế hát na, tát phộc yết mạc bát lam bát la bát mê, sa ha

丫丫市 丫丫市  冰弋市 冰弋市 冰巴市 冰巴市 湥好市 湥好市 盲凸扣凹 盲凸扣凹  屹楠 盲伏汝肝加 送扣

GAGANI  GAGANI_ RUCANI  RUCANI_ DURUTÏANI  DURUTÏANI_ TRASÏANI  TRASÏANI_ PRATIHAØTANI  PRATIHAØTANI_ SARVA  KARMA  TARU  PRAYAKSÏOBHYATU_ SVAØHAØ

Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện chí thành kính lễ Bất Động Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác, thọ trì Chú này thì trước kia đã gây tạo tội: năm Nghiệp Vô Gián, bốn nặng, mười ác, nói xấu các Hiền Thánh, chê bai Chính Pháp thảy đều trừ diệt. Lúc sắp chết thời Bất Động Phật cùng với các Bồ Tát đi đến hiện ra trước mặt , khen ngợi ủy dụ khiến cho kẻ ấy vui vẻ. Lại nói rằng:”Nay đến nghinh đón. Ngươi tùy theo Ta đi đến nước Phật” Người ấy chết rồi quyết định vảng sinh vễ cõi Phật thanh tịnh của Bất Động Như Lai

Này Thiện Nam Tử ! Lại có Đức Thế Tôn tên là Diệt Ác Thú Vương như Lai Ứng Chính Đẳng Giác vì muốn lợi lạc cho các Hữu Tình nên nói Đà La Ni khiến Chúng tụng niệm. Đà La Ni là:

Thâu đạt nê, thâu đạt nê, tát phộc bá ba, tỳ thâu đại ni, thú đệ, tỳ thú đệ, tát phộc yết mạc tỳ thú đệ, sa ha

夸叻 夸叻 屹楠 扒扔 合夸叻 圩眨 合圩眨 屹楠 合圩眨 送扣

 ‘SODHANE  ‘SODHANE  SARVA  PAØPA  VI’SODHANE _ ‘SUDDHE  VI’SUDDHE _ SARVA  KARMA  VI’SUDDHE   SVAØHAØ

Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện chí thành lễ kính Diệt Ác Thú Vương Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác, thọ trì Chú này thì một vạn bốn ngàn kiếp thường nhớ Túc Mệnh. Ở nơi sinh ra được thân trượng phu, đầy đủ các căn, tin sâu nhân quả, khéo các kỹ thuật, diệu giải các Luận, vui hành Tuệ Thí, chán bỏ các Dục, chẳng tạo nghiệp ác,lìa các nơi nguy hiểm đáng sợ, đủ mệnh Chính Tuệ  , mọi người yêu trọng, thường gần bạn lành , luôn nghe Chính Pháp, cầu Tâm Bồ Đề chưa từng tạm bỏ, dùng các Công Đức mà tự trang nghiêm, đủ Thiện Luật Nghi, sợ các nghiệp ác, thường không thiếu hụt, điều nhu vui tịnh. Ở trong Trời Người thường thọ khoái lạc, mau chứng Vô Thượng Chính Đẳng Bồ Đề, rốt ráo chẳng lùi nơi mười Đáo Bỉ Ngạn (mười Ba La Mật) . Thường nguyện lợi lạc tất cả Hữu Tình, các điều tu hành chẳng chuyên tự lợi, Ở tại nơi sinh ra thường được thấy Phật, hộ trì Chính Pháp,được dự vào Chúng Hiền Thánh 

Thời Đức Bạc Già Phạm nói Kinh này xong thì Thanh Văn, Bồ Tát với các hàng Trời, Người, A Tố Lạc….. nghe điều Phật nói đều rất vui vẻ, tin nhận phụng hành 

BẠT TẾ NẠN KHỔ ĐÀ LA NI KINH (Hết)

17/03/2007

 

---o0o---

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật: 01-5-2007


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Mật Tông

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544