About Us
Buddhism for Kids
  Buddhism and Science
Buddhist Psychology
Buddhist Philosophy
Buddhism in Vietnam
Buddhist Vegetarianism
Lord Buddha
 Maitreya  Buddha
Buddhist Meditation
 Mahayana Sutra
 Pali Canon
Pureland Buddhism
Ven. Thich Quang Duc
World Buddhism
Buddhist Meditation
  FamousCharacters
Buddhist Links 
Zen Stories
Ullambana
 Basic Buddhism
Buddhist Ethics
Maitreya Buddha
Pureland Buddhism
Buddhist Sociology
Death and Rebirth
History of Buddhism

 Zen Buddhism

Link 

Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma SamBuddhassa
Homage to the Exalted, the Worthy, the Fully Enlightened One
Con xin thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Ngài là bậc Úng Cúng, Đấng Chánh Biến Tri 

“Do not believe in anything simply because you have heard it. Do not believe in anything simply because it is spoken and rumored by many. Do not believe in anything simply because it is found written in your religious books. Do not believe in anything merely on the authority of your teachers and elders. Do not believe in traditions because they have been handed down for many generations. But after observation and analysis, when you find that anything agrees with reason and is conducive to the good and benefit of one and all, then accept it and live up to it.”


Sakya Muni Buddha
(The Anguttara Nikaya/The "Further-factored" Discourses)


Đức Phật dạy về Niềm Tin

 

 

 “Đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ vì điều ấy từng được nghe nói đến, đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ vì điều ấy được quảng bá rộng rãi, đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ vì điều ấy do truyền thống để lại, đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ vì điều ấy được kinh điển truyền tụng, đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ vì điều ấy do một vị giáo chủ nói ra, đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ do suy đoán, đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ do suy luận, đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ vì mình thấy điều đó có lý, đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ vì điều đó phù hợp với thành kiến, quan điểm nhận thức của mình, đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ vì điều ấy do thầy mình nói ra. Nhưng chỉ khi nào tự mình biết rằng những điều đó là không đúng, những điều đó không chính đáng, những điều đó bị người hiền trí phê phán, và khi chấp nhận, khi thực hành sẽ đưa đến tai hại và khổ đau thì các ngươi hãy từ bỏ những điều đó. Khi nào chính các người biết rằng những điều đó là chân chính, những điều đó không bị chê trách, những điều đó được người hiền trí khen ngợi, những điều đó khi được chấp nhận và thực hành sẽ dẫn đến an lạc hạnh phúc, thì các người phải nỗ lực mà thực hành” (Kinh Kalama, Tăng Chi Bộ kinh I).

 

 

 

  

Google


www.quangduc.com
Other websites (Các trang web khác)
English & Vietnamese (Unicode)

 

---o0o---


This website is maintained by
Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức
Ven Thich Tam Phuong |||| Ven Thich Nguyen Tang
ACN 002 2333 2V, ABN 83 235 571 574;
Address: 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Email quangduc@quangduc.com


Xem giờ Việt Nam & Thế giới
 


Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường, nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.
May the Merit and virtue, accrued from this work, adorn the Buddha's pureland, repay the four great kindnesses above, and relieve the suffering of those on the three paths below, may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma, the Land of Ultimate Bliss