Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh


--------------------

--------------------

--------------------

--------------------

--------------------

--------------------

--------------------

 

-----------------


------

 

 

 

Kinh điển:

Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt. Thích Tuệ Thông dịch

Đại Bi Chú giảng giải. HT Tuyên Hóa
Kim Cang Quyết Nghi. Hạnh Huệ dịch

 

Luật:

Sa Di Luật Nghi Yếu Lược. PS Tịnh Không giảng


 

Mật Tông:

Mạn Thù Thất Lợi Đồng Tử Bồ Tát Ngũ Tự Du Già Pháp. Huyền Thanh dịch

Văn Thù Bồ Tát Hiến Phật Đà La Ni Danh Ô Tô Tra. Huyền Thanh dịch

Lục Tự Chú Kinh. Huyền Thanh dịch

Phật Thuyết Diệu Cát Tường Bồ Tát Đà La Ni Kinh.  Huyền Thanh dịch

Đại Tỳ Lô Giá Na Kinh A Xà Lê Chân Thật Trí Phẩm Trung A. Huyền Thanh dịch

Thỉnh Quán Thế Âm Bồ Tát Tiêu Phục Độc Hại Đà La Ni Chú Kinh. Huyền Thanh dịch

Phật thuyết Văn Thù Sư Lợi 108 Danh Phạn Tán. Huyền Thanh dịch

Thánh giả Văn Thù Sư Lợi Phát Bồ Đề Tâm Nguyện Văn. Huyền Thanh dịch

Phật nói Lục Tự Chú Vương Kinh. Huyền Thanh dịch

Phật nói Lục Tự Thần Chú Vương Kinh. Huyền Thanh dịch

Lục Tự Thần Chú Kinh. Huyền Thanh dịch

Kim Cương Đỉnh Siêu Thắng Tam Giới Kinh Thuyết Huyền Thanh dịch

Kinh Kim Cương Đỉnh Pháp Tu Hành Du Già Quán Tự Tại. Huyền Thanh dịch

Hạnh phúc kinh. Huyền Thanh dịch

 

Tịnh Độ:

Quê Hương Cực Lạc. HT Tuyên Hóa. Thích Thuận Nghi dịch
Thi kệ niệm Phật. Thích Giác Châu sưu tập
Tìm hiểu pháp môn niệm thọ. Thiền sư Goenka. TK. Pháp thông dịch
 

Phật Học:

Đắc nhân tâm (thơ) HT Thích Giác Nhiên

Diệu Lý Phá Mê HT Thích Giác Nhiên

Tu nghiệp. Tĩnh Thuần
Ngọn đèn chánh pháp. Thích Thiện Lợi

Con người giác ngộ. Thích Phước Tú

Trí huệ và đại bi. Tenzin Gyatso

Giáo lý duyên khởi. Thích Hạnh Bình

Sáu Ba La Mật.  Thích Hạnh Bình

 

Xã hội - Thời đại
Có Một Tu Viện Như Thế. Thích Như Điển

Thuốc gia truyền, thuốc Phật, tiên đơn.. HT Thích Giác Nhiên

Ánh trăng với ý nghĩa chân lý trong đêm thành đạo. Thích Tâm Tôn

Đây ánh quang minh chiếu diệu. Thích Tâm Tôn

 

Thiền:

Duy Lực Ngũ Lục. Quyển Thượng. HT Thích Duy Lực

Thõng tay vào chợ. Đại Lãn

Đường về hố thẳm Đại Lãn

 

 

Danh nhân:

Các đế vương Phật Giáo. Vương Chí Bình

 

Thánh tích:

Xứ Trầm Hương. Quách Tấn

Hành Hương Hoa Hạ. Thích Thông Phương

 

Quốc Tế:

Di sản văn hóa của Koreoy-Cao Ly Đại Tạng Kinh. Thích Vân Phong st

 

Truyện -Văn -Thơ:

Tình Mẹ. Tâm Minh Ngô Tằng Giao

Tu bụi. Trần Kiêm Đoàn

Mối tình của vị cao tăng chùa Shiga. Shigadera Shônin No koi. Duy Việt dịch

 

Tập san:

Phương trời cao rộng số 19

 

Thông Báo - Tin Tức - Phật Sự:
Khóa Tu học Phật Giáo Úc Châu kỳ 7 (3-7/1/08) của Giáo Hội

Thư Ngỏ vận động trùng tu Chùa Bảo Tích, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Thư Ngỏ vận động trùng tu Chùa Trường Quang.

Thư Ngỏ vận động trùng tu Chùa Thiền An

 

Giới thiệu trang nhà mới:
 

Đại Tạng Kinh Việt Nam
Hội Từ Thiện Phật Giáo Phổ Hiền
Lotus Farm in Victoria, Australia


 

---o0o---

Xem bài post vào mạng năm 2008

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07  | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |

Xem bài đã post vào mạng các năm trước


 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544