Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Bài mới tháng 02-2003


...... ... .


 


Phật học :

 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật Học Tinh Hoa. HT Thích Đức Nhuận
ICONFLASH.gif (1595 bytes) Hướng đi của thời đại . HT. Thích Đức Nhuận
ICONFLASH.gif (1595 bytes)
Trao cho thời đại một nội dung Phật chất. HT Thích Ðức Nhuận

Đức Phật:
 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) 32 tướng tốt và 80 vẽ đẹp của Phật.  HT Thích Huyền Tôn ( khảo dịch)


ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chánh Giác Tông. HT Bửu Chơn

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật Pháp giảng giải. Trưởng Lão U Thittila. Tỳ Kheo Pháp Thông dịch Việt
 


Kinh Điển:

Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa ( 24 tập) . HT Thích Trí Nghiêm dịch
Kinh Pháp Thiền Bí Yếu . Cưu Ma La Thập . Nhựt Chiếu dịch
 Luận:

Đại Trí Độ Luận . HT Thích Thiện Siêu dịch
 


Danh nhân Phật Giáo :
 

Tưởng niệm Thiền Sư Daisetz Teitaro Suzuki . Hạnh Viên dịch


Tịnh Độ :


ICONFLASH.jpg (769 bytes) Niệm Phật Tam Muội Bửu Vương Luận. Phi Tích Thiền sư. Tịnh sĩ dịch

 

Truyện ngắn :


Chuyện Cửa Thiền. Minh Đức Triều Tâm Ảnh


Tế Điên Hòa Thượng. Đồ Khùng dịch
Truyện cổ Phật giáo ( tập1) Thích Minh Chiếu
Truyện cổ Phật giáo ( tập2) Thích Minh Chiếu
Truyện cổ Phật giáo ( tập3) Thích Minh Chiếu
Truyện cổ Phật giáo ( tập4) Thích Minh Chiếu

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hồi ấy một Thầy tu . Giác Đạo Dương Kinh Thành

Giới thiệu Trang Nhà:

Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam
---o0o--- 

Xem bài đã post vào mạng năm 2002
 0102 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Tổng Quát

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com