Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh


...... ... .

 

 

 


Kinh điển:
 

 Kinh Đại Bát Nhã. HT Thích Trí Nghiêm dịch
Kinh Vạn Phật.Tam Tạng Pháp Sư Bồ Ðề Dịch Ra Hoa Văn. Thích Thiện Chơn Dịch Ra Việt Văn
Yếu chỉ Kinh Pháp Hoa. Thích Thắng Hoan

Kinh di giáo. Thích Tâm Châu

Kinh Hiền Nhân. HT Thích Hành Trụ

Bồ Tát Có Bệnh. Thích nữ Như Đức

Kinh Duy Ma Cật. Thích Huệ Hưng

Kinh Viên Giác. Thích Duy Lực

Kinh Viên Giác. HT Thích Thanh Từ

Cốt tủy của Kinh Kim Cang. Phổ Nguyệt
Bồ Tát Có Bệnh (Kinh Duy Ma Cật). Thích Nữ Như Đức
Hãy Đến Để Thấy Phật Giáo (giảng giải Kinh Pháp Cú) Ni Sư Ayya Khema
Cốt Tủy Kinh Nhất Dạ Hiền.  Phổ Nguyệt
Cốt Tủy Pháp Quán Tứ Niệm Xứ.  Phổ Nguyệt
Hãy đến để thấy...Phật Giáo, Con Đường Đưa Đến Hạnh Phúc.

 

Mật Tông:

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Trì Thế Đà La Ni Kinh (PDF) Huyền Thanh Nguyễn Vũ Tài dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chuẩn Đề Phật Mẫu. Huyền Thanh dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Mười Tám Khế Ấn. Huyền Thanh Nguyễn Vũ Tài dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật Thuyết Tỳ Nại Gia Kinh. Huyền Thanh Nguyễn Vũ Tài dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chư Phật Cảnh Giới Nhiếp Chân Thật Kinh.  Vọng Chi, Huyền Thanh dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kim Cương Đỉnh Du Gia 18 Hội Chỉ Quy. Huyền Thanh Nguyễn Vũ Tài dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lược Thuật Kim Cương Đỉnh Du Già. Huyền Thanh Nguyễn Vũ Tài dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kim Cương Đỉnh Du Già 37 Tôn Tâm Yếu. Huyền Thanh Nguyễn Vũ Tài dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kim Cương Đỉnh Du Già 37 Tôn Xuất Sinh Nghĩa. Huyền Thanh Nguyễn Vũ Tài dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kim Cương Đỉnh Nhất Thiết Như Lai Chân Thật Đại Thừa... Huyền Thanh Nguyễn Vũ Tài dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật Đỉnh Tôn Thắng Tâm phá địa ngục. Huyền Thanh Nguyễn Vũ Tài dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Quan Âm Ngũ Bộ Chú. Huyền Thanh Nguyễn Vũ Tài dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật Đỉnh Tôn Thắng Đà Ra Ni. Sa Môn Phật Đà Ba Lợi. Huyền Thanh dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thí Bát Thiên Nghi Tắc. Quán Đỉnh A Xà Lê thuật. Huyền Thanh dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tú Diệu Nghi Quỹ. Ngài Nhất Hạnh soạn. Huyền Thanh dịch
  
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tổng Thích Đà La Ni Nghĩa Tán. Huyền Thanh Nguyễn Vũ Tài dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đô Bộ Đà La Ni Mục. Huyền Thanh Nguyễn Vũ Tài dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thiên Thiên Nhãn Quán Tự Tại....(PDF) Huyền Thanh dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thiên Quang Nhãn Quán Bát Nhã Tự Tại Bồ Tát....(PDF) Huyền Thanh dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nhiếp Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh....(PDF) Huyền Thanh dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nghi Quỹ Pháp Tạo Thứ Tự của Thiên Thủ Quán Âm.. (PDF). Huyền Thanh dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kim Cương Phong Lâu Các Nhất Thiết Du Kỳ Kinh (PDF)
Huyền Thanh Nguyễn Vũ Tài dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kim Cương Đỉnh Kinh Tỳ Lô Giá Na... (PDF) Huyền Thanh Nguyễn Vũ Tài dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Du Già Kim Cương Đỉnh Kinh (PDF) Huyền Thanh Nguyễn Vũ Tài dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Mười sáu Tôn Đời Hiền Kiếp (PDF) Huyền Thanh Nguyễn Vũ Tài dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nhất Thiết Bí Mật Tối Thượng...  (PDF) Huyền Thanh Nguyễn Vũ Tài dịch

 

Luật:
 

Luật học đại cương. Thích Thanh Kiểm

 

Luận:

Khảo nghiệm Duy Thức Học. HT Thích Thắng Hoan

Bát Thức Quy Củ Tụng. HT Thích Thắng Hoan

Khái niệm về pháp tướng Duy Thức Học. Đại Sư Thái Hư. Thích Thắng Hoan dịch


Triết học:

 

Tăng Triệu và tánh không học đông phương.  Tuệ Hạnh
 

 

Phật Học:


Chuyển biến nội tâm. Minh Chi

Giữ gìn cây pháp. Thích Phước Sơn
 

Phật Giáo Thế Giới:
 

Lịch Sử Phật Giáo Úc Đại Lợi. Paul Croucher. Thích Nguyên Tạng dịch

Tại sao Phật giáo phát triển nhanh ở Australia? Darren Nelson. Quảng Tuấn dịch

 

Tịnh Độ:
 

Tịnh Độ. HT Thích Trí Quảng

Giới thiệu kinh  Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ. Đào Nguyên

 


Đức Phật và Phật pháp:

 

Một cái nhìn về Đức Phật  Thích Nguyên Liên
 

Bồ Tát:

Bồ tát Đại Thế Chí. Thích Nguyên Liên


 

Phật Giáo và Văn hóa -Xã Hội:


Mỗi năm một chuyện

Tất Cả Đều Là Lẽ Đương Nhiên. Tinh Vân Bách Ngữ. Hạnh Huệ soạn dịch

Bổn phận làm người hiền nhân. Thích Nhựt Long

Phật giáo - Phương thức sống của con người trong thiên niên kỷ thứ ba. Dr. Granville Dharmawardena. Phước Nguyện dịch

Nền tảng kinh tế học theo cách nhìn Phật giáo. Tuệ Sỹ

Chuyện Làng Mai: có một Đạo Phật như thế. Bùi Tín
 

 

Lịch Sử:

 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Dòng tộc và quê hương Đức Phật, Nguyễn Phú

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lịch sử Phật Giáo Ấn Độ. HT Thích Thanh Kiểm
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Lịch sử Phật Giáo Tây Tạng. Pháp sư Thánh Nghiêm. Thích Tâm Trí dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Triều Đại Gupta, Hoàng Đế Harshavardhana và Phật Học Viện Nalanda. Trần Trúc Lâm
 

 

Giáo trình Phật Học:

 

Tổng quan về bốn bộ A Hàm

Giới thiệu sơ lược về tiếng Phạn

Giới thiệu đạo Phật

Duyên khởi

Giáo lý nghiệp

Tam pháp ấn

Đức tin Người học Phật

 

Truyện tích:
 

Chín Ba kiếp Rồi Mới Gặp Con.  HT. Thích Huyền-Tôn

Bóng nguyệt lòng sông. Thích Nữ Trí Hải

Chú Mèo Dharma và Chú Tiểu Bodhi. David & Ted. Nhị Tường dịch
 


Thơ - Ca Dao Tục Ngữ:


Đạt Đạo. Huyền Không
Nhớ Chùa. Huyền Không

Suối Hoa. Thơ Tuệ Nga
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tuệ Sỹ - Thơ và Tư Tưởng Triết Học. Nguyên Siêu
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tuệ Sỹ, Thái độ của một nhà sư nhập thế. Nguyên Siêu
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tuệ Sỹ, thơ và con đường trung đạo. Nguyên Siêu
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tuệ Sỹ, Thái độ của một nhà sư nhập thế. Diệu Trân
ICONFLASH.jpg (769 bytes)  Giới thiệu sách Tuệ Sỹ Đạo Sư, Thơ và Phương Trời Mộng .Duyên Hà Lê Phục Thủy
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hình ảnh buổi giới thiệu sách Tuệ Sỹ Đạo Sư, Thơ và Phương Trời Mộng .

 

Tạp Chí Phật Giáo:

Phương Trời Cao Rộng
Phương Trời Cao Rộng, số 1
Phương Trời Cao Rộng, số 2
Phương Trời Cao Rộng, số 3
Phương Trời Cao Rộng, số 4
Phương Trời Cao Rộng, số 5
 

Tập san Pháp Luân PL. No.30
Tập san Pháp Luân PL. No.31
 

Nội San Hoằng Pháp. số 15

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nội San Quảng Hương Già Lam. Số 1
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nội San Quảng Hương Già Lam
. Số 2

 

 

Chùa Việt trên đất Việt:


Danh mục chùa ở Sài Gòn
 

Những tài liệu khác:
 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) David Huỳnh Bành - Kỳ tài Một năm của Trường Ðại học Virginia. Minh Phượng
 

 

Thành kính tưởng niệm:

Hòa Thượng Thích Mãn Giác
Hòa Thượng Thích Đức Niệm
Thượng Tọa Thích Chơn Kiến
Ni Trưởng Thích Nữ Như Hoa
Ni Trưởng Thích Nữ Như Trí


Hình ảnh:

Hình ảnh TT Tâm Phương cứu trợ nạn nhân bão lụt tại Đà Nẵng và Huế

Tiệc Chay Gây Quỹ tháng 10-2006 tại Tu Viện Quảng Đức
Chùa Thiền Kim. Đồng Tháp
Chùa Thanh Hương. Tỉnh Đồng Tháp
 

Thông Báo - Tin Tức - Phật Sự:


ICONFLASH.jpg (769 bytes)  Thông báo Tu Hội Quan Thế Âm tại Tu Viện Vạn Hạnh, Úc Châu

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thông báo Khóa Tu Mùa Thu tại Chùa Cổ Lâm, Seattle, Hoa Kỳ  
Hành hương chiêm bái thánh tích Ấn Độ . Tu Viện Quảng Đức

Ủng hộ công trình tái xây dựng Chùa Thiện Minh tại Lyon, Pháp Quốc

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thư Ngỏ mời gọi ủng hộ công trình đại trùng tu Chùa Thiên Phước, Tỉnh Sóc Trăng

Thông báo về việc thực hiện Bộ Văn Học Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại – TT Thích Nguyên Siêu
Thư kêu gọi bảo trợ và ủng hộ Tạp Chí Phương Trời Cao Rộng. TT Thích Nguyên Siêu

Lịch Trình Chuyến Hoằng Pháp tại Canada và Hoa Kỳ năm 2007 của TT Như Điển
Ủng hộ công trình tái xây dựng Chùa Thiện Minh tại Lyon, Pháp Quốc
Khóa tu học Phật Pháp Úc Châu thứ 5 tại Nam Úc, từ ngày 31-12 đến 4 tháng 1-2007

Lịch sinh hoạt năm 2006 của Tu Viện Quảng Đức
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Khóa tu học Phật Pháp Mỹ Châu kỳ I (26-31/12/2006) tại Tuhuacana, Texas, USA
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thư Ngỏ Xin Đóng Góp để Ấn Tống Kinh Điển

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Sách mới của Nhà Sách Văn Thành
 

Giới thiệu trang nhà mới:

ICONFLASH.jpg (769 bytes) The Dalai Lama 2007 Australia Tour
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Mandala Magazine
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Vạn Hạnh Trường Xưa
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Trung Tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam tại Houston
 

 

---o0o---

Xem bài đã post vào mạng năm 2006
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12

Xem bài đã post vào mạng năm 2005
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08  |
09 | 10| 11 | 12
Xem bài đã post vào mạng năm 2004
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11| 12 |
Xem bài đã post vào mạng năm 2003
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11| 12 |
Xem bài đã post vào mạng năm 2002
 0102 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Thư Mục Tổng Quát

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544