Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Giáo Việt Nam


...... ... .

 

Hình ảnh sinh hoạt của
Phái đoàn hoằng Pháp của Thượng Tọa Thích Như Điển
tại Hoa Kỳ và Canada

 

Khóa tu học từ 21/3 đến 26/3/05

Tại Thiền Viện Chánh Pháp
Tỳ Kheo Thích Thông Triết
Tỳ Kheo Thích Trúc Thái Bảo
2021 NE. 115th Street
Oklahoma City, OK 73131-3247
Tel: 405. 478. 1818

 

 

 Thứ Ba ngày 21 tháng 03 năm 2006

 Sáng

 6:30 am -7:30 am: Tụng Lăng Nghiêm

 8:00 am - 9:00 am: Ăn sáng

10:00 am - 11:30 am: Khai Giảng.

12:00 pm - 1:00 pm: Thọ trai

 Chiều

2:00 pm - 3:00 pm: Tọa Thiền và Thiền hành( T.T Thông Triết hướng dẫn)

3:30 pm - 5:00 pm: T.T Đồng Văn giảng Kinh Pháp Bảo Đàn.

5:15 pm - 6:15 pm: Dược thực

6:30 pm - 7:00 pm: Tụng Kinh Sám Hối.( Thầy Trúc Thái Bảo hướng dẫn)

7:30 pm - 9:00 pm: T.T Hạnh Tuấn giảng Thiền và Tâm Lý Trị Liệu PhươngTây.

9:00 pm : Chỉ tịnh

  

 Thứ Tư ngày 22 tháng 03 năm 2006

 

Sáng

 5:30 am - 6:15 am: Tọa Thiền

 6:30 am -7:30 am: Tụng Lăng Nghiêm

 8:00 am - 9:00 am: Ăn sáng

10:00 am - 11:30 am: Thượng Tọa Phương Trượng giảng Kinh Duy Ma Cật.

12:00 pm - 1:00 pm: Thọ trai

Chiều

2:00 pm - 3:00 pm: Tọa Thiền và Thiền hành( T.T Thông Triết hướng dẫn)

3:30 pm - 5:00 pm: Đ.Đ Nguyên Tạng giảng Luân Hồi Và Tái Sanh.

5:15 pm - 6:15 pm: Dược thực

6:30 pm - 7:00 pm: Tụng Kinh Sám Hối.( Thầy Trúc Thái Bảo hướng dẫn)

7:30 pm - 9:00 pm: T.T Hạnh Tuấn giảng Thiền và Tâm Lý Trị Liệu PhươngTây.

9:00 pm : Chỉ tịnh

  Thứ Năm ngày 23 tháng 03 năm 2006

Sáng

 5:30 am - 6:15 am: Tọa Thiền

 6:30 am -7:30 am: Tụng Lăng Nghiêm

 8:00 am - 9:00 am: Ăn sáng

10:00 am - 11:30 am: Đ.Đ Hạnh Đức giảng Ý Nghĩa Tịnh Độ Trong Nikaya

Và Đại Thừa.

12:00 pm - 1:00 pm: Thọ trai

Chiều

2:00 pm - 3:00 pm: Tọa Thiền và Thiền hành( T.T Thông Triết hướng dẫn)

3:30 pm - 5:00 pm: Ni Sư Minh Huệ giảng Vai Trò Phụ Nữ Trong Phật  Giáo.

5:15 pm - 6:15 pm: Dược thực

6:30 pm - 7:00 pm: Tụng Kinh Sám Hối.( Thầy Trúc Thái Bảo hướng dẫn)

7:30 pm - 9:00 pm: T.T Đồng Văn giảng Kinh Pháp Bảo Đàn.                                                                                                          

9:00 pm : Chỉ tịnh

 Thứ Sáu ngày 24 tháng 03 năm 2006

 

Sáng

 5:30 am - 6:15 am: Tọa Thiền

 6:30 am -7:30 am: Tụng Lăng Nghiêm

 8:00 am - 9:00 am: Ăn sáng

10:00 am - 11:30 am: Đ.Đ Nguyên Tạng giảng Luân Hồi Và Tái Sanh.

12:00 pm - 1:00 pm: Thọ trai

 

Chiều

2:00 pm - 3:00 pm: Tọa Thiền và Thiền hành( T.T Thông Triết hướng dẫn)

3:30 pm - 5:00 pm: T.T Đồng Văn giảng Kinh Pháp Bảo Đàn.

5:15 pm - 6:15 pm: Dược thực

6:30 pm - 7:00 pm: Tụng Kinh Sám Hối.( Thầy Trúc Thái Bảo hướng dẫn)

7:30 pm - 9:00 pm: Thượng Tọa Phương Trượng giảng Kinh Duy Ma Cật.

9:00 pm : Chỉ tịnh

 

 Thứ Bảy ngày 25 tháng 03 năm 2006

 

Sáng

 5:30 am - 6:15 am: Tọa Thiền

 6:30 am -7:30 am: Tụng Lăng Nghiêm

 8:00 am - 9:00 am: Ăn sáng

10:00 am - 11:30 am: Ni Sư Minh Huệ giảng Vai Trò Phụ Nữ Trong Phật  Giáo.

12:00 pm - 1:00 pm: Thọ trai

 Chiều

2:00 pm - 3:00 pm: Tọa Thiền và Thiền hành( T.T Thông Triết hướng dẫn)

3:30 pm - 5:00 pm: Đ.Đ Hạnh Đức giảng Ý Nghĩa Tịnh Độ Trong Nikaya Và Đại Thừa.

5:15 pm - 6:15 pm: Dược thực

6:30 pm - 7:00 pm: Tụng Kinh Sám Hối.( Thầy Trúc Thái Bảo hướng dẫn)

7:30 pm - 9:00 pm: T.T Thông Triết giảng Tìm Hiểu Các Loại Thiền.

9:00 pm : Chỉ tịnh

 Chủ Nhật ngày 26 tháng 03 năm 2006

 

Sáng

 5:30 am - 6:15 am: Tọa Thiền

 6:30 am -7:30 am: Tụng Lăng Nghiêm

 8:00 am - 9:00 am: Ăn sáng

10:00 am - 11:30 am: Phật Pháp Vấn Đáp( Toàn Thể Đoàn Hoằng Pháp)

12:00 pm - 1:00 pm: Thọ trai

 Chiều

2:00 pm - 5:00 pm: Văn Nghệ, Trà Đàm Và Lễ Bế Mạc.

 Chương trình đặc biệt bằng tiếng Anh cho người Mỹ và giới trẻ không thạo tiếng Việt từ 10:00am đến 4:30pm.

10: 00 am - 11:00 am: Đ. Đ Nguyên Tạng giảng.

11:15 am -12:00 pm: Tọa Thiền và Thiền hành

12:00 pm - 1:00 pm: Thọ trai

2:00 pm - 3:00 pm: Tọa Thiền và Thiền hành

3:00 pm - 4:30 pm: Sư Cô Hạnh Trì giảng về Thiền.

Ngoài ra các em nhỏ do Đ. Đ Hạnh Đức hướng dẫn chương trình tiếng Anh.

 

 

Thầy Đồng Văn
 giảng Kinh Pháp Bảo Đàn


 

 
 Thầy Hạnh Tuấn
giảng về Thiền và tâm lý trị liệu


 

 


TT Thích Như Điển
giảng về
Kinh Duy Ma Cật

 

 

TT Thích Như Điển
(Download bài giảng Kinh Duy Ma Cật, xin vào đây: http://www.phatgiaowi.de)

 

TT Thích Như Điển
(Download bài giảng Kinh Duy Ma Cật, xin vào đây: http://www.phatgiaowi.de)

 

 

 

 

TT Thích Như Điển
(Download bài giảng Kinh Duy Ma Cật, xin vào đây: http://www.phatgiaowi.de)

 

 


 

Thầy Nguyên Tạng
giảng về Luân Hồi & Tái Sinh

 

 

 

 

 

 

 


 

Thầy Hạnh Đức
giảng
Ý Nghĩa Tịnh Độ Trong Nikaya Và Đại Thừa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ni Sư Minh Huệ
giảng
Vai Trò Phụ Nữ Trong Phật Giáo

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mục Lục hình ảnh > 01> 02> 03> 04> 05> 06> 07>08>09>10>11>12>13>14>15 >16
 

---o0o---

Xem Lịch Trình Chuyến Hoằng Pháp tại Canada và Hoa Kỳ năm 2006
Của T.T. Phương Trượng chùa Viên Giác và phái đoàn từ Âu Châu

 

---o0o---

Các Ngôi Chùa ở Hoa Kỳ
 

Phật Học Viện Quốc Tế (California)
Tịnh Xá Minh Đăng Quang  (California)
Chùa Diệu Pháp (California)
Chùa An Lạc (California)
 

---o0o---

Nhiếp ảnh và trình bày: Phổ Trí, Trúc Thái Bảo, Diệu An

Cập nhật 17-3-2006


Webmaster: quangduchomepage@yahoo.com

Trở về trang hình ảnh

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ :
quangduchomepage@yahoo.com
Địa chỉ gởi thỈ?:
Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544