Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Giáo Quốc Tế


...... ... .

 

Những đóng góp của
Phật tử Tây Phương đối với Phật Giáo
(The Western Contributions to Buddhism)

William Peiris (1973)
Delhi: Motilal Banarsidass Publications.
TK Thích Nguyên Tạng dịch

---o0o---

 
 
 

---o0o---

Vi tính: Quảng Dũng Derek Hoàng Duy
Trình bày: Tịnh Tuệ
 

Khởi đăng: 01-03-2006
Cập nhật: 01-10-2006


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Phật Giáo Quốc Tế

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544