Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Hòa Thượng Thích Thiền Tâm


 

 

 

 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tiểu sử

 

 SÁCH:

 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật Học Tinh Yếu (3 tập). HT Thích Thiền Tâm

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật Học Tinh Yếu 01 (DPF) HT Thích Thiền Tâm

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật Học Tinh Yếu 02 (DPF) HT Thích Thiền Tâm

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật Học Tinh Yếu 03 (DPF) HT Thích Thiền Tâm


ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh Niệm Phật Ba La Mật. HT Thích Thiền Tâm dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh Nhân Quả Ba Đời. HT. Thích Thiền Tâm dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh Quán Vô Lượng Thọ Hòa thượng Thích Thiền Tâm dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Đà-la-ni HT. Thiền Tâm dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lá Thư Tịnh Độ. HT Thích Thiền Tâm dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Liên Tông Thập Tam Tổ. HT Thích Thiền Tâm dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Mật Tạng PGVN.
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Niệm Phật Tam Muội . HT Thích Thiền Tâm

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Niệm Phật Thập yếu . Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Quê Hương Cực Lạc. HT Thích Thiền Tâm.

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tây Phương Nhựt Khóa. Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Mấy  điệu sen thanh . HT Thích Thiền Tâm

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tịnh Độ Hoặc Vấn  HT. Thích Thiền Tâm dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tịnh Độ Thập Nghi Luận HT. Thiền Tâm dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ẩn tu ngẫu vịnh. thơ. HT. Thiền Tâm

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Những ngày chay. HT. Thiền Tâm

 

 

SƠ-LƯỢC VỀ TIỂU-SỬ
của Cố HÒA-THƯỢNG
(Thân-thế và đạo-nghiệp)
 

Hòa-Thượng pháp-danh là THÍCH THIỀN-TÂM, pháp-hiệu LIÊN-DU, pháp-tự VÔ-NHẤT, qúy-danh NGUYỄN NHỰT-THĂNG, xuất-gia vào năm ẤT-DẬU (1945) với đại-lão Hòa-Thượng THÍCH THÀNH-ÐẠO tại chùa Sắc-Tứ Linh-Thứu (Xoài-Hột, Mỹ-Tho), thuộc dòng Lâm-Tế chánh-tông đời thứ 43.

Hòa-Thượng sanh vào năm ẤT-SỬU (1925) tại xả Bình-Xuân, quận Hòa-Ðồng, tỉnh Gò-Công (hiện nay là tỉnh Tiền-Giang). Thân-phụ là cụ ông Nguyễn Văn-Hương, thân-mẫu là cụ bà Giác-Ân Trần thị-Dung. Ngài là người con trai thứ ba trong số bốn con trai của gia-đình.

 

Năm 1945 Xuất-gia tại SẮC-TỨ LINH-THỨU TỰ
Năm 1948 Thọ Sa-di giới
Năm 1950 Thọ “Cụ-túc đại giới” tại giới-đàn Ấn-Quang (Sàigòn)
Năm 1951 Hoàn-tất chương-trình Trung-đẳng Phật học tại Phật học-đường Liên-HảiẤn-Quang
Năm 1954 Hoàn-tất chương-trình Cao-Ðẳng Phật-học tại Phật học-đường Nam-Việt với hạng “tối-ưu”
Năm 1955-1964            Nhập-thất tịnh-tu qua các trụ-xứ tại Cái-Bè, Vang-Quới (Mỹ-Tho)(Bến-Tre)
Năm 1964 Tuân-lệnh triệu-hồi của giáo-hội, ngài trở về Sàigòn đảm-nhận việc thành-lập và giữ chức-vụ Giám-đốc viện “Cao-đẳng chuyên-biệt Phật-học” tại An-Dưỡng Ðịa, Phú-Lâm (tức là chùa Huệ-Nghiêm hiện nay).

– Phụ-trách phân-khoa Phật học tại Viện Ðại-học Vạn-hạnh. (Giáo-sư dạy về Duy-thức học).       
– Giáo-thọ sư tại các ni-trường Dược-sư, Từ-Nghiêm
Năm 1967 Hòa-Thượng về Ðại-Ninh kiến lập Hương-Quang tịnh-thất, chuẩn-bị ẩn-tu
Năm 1968 Chánh-thức hoàn-trả chức-vụ lại cho Viện Hóa-Ðạo, về hẳn tại Ấp Phú-An, Xã Phú-Hội huyện Ðức-Trọng, Tỉnh Lâm-Ðồng, bế quan tịnh-tu
Năm 1970-1974

                               .

Qua sự tha-thiết thỉnh-cầu của tứ-chúng, ngài tạm-thời ra thất, kiến-lập Hương-Nghiêm Tịnh-Viện (cho chư tăng) và Phương-Liên Tịnh-Xứ (cho chư ni). Mở khóa tu-học “Tịnh Ðộ chuyên-biệt” tại 2 đạo-tràng nầy trong 3 năm liên-tiếp
Năm 1975-1992 Hòa-Thượng  hoàn-toàn viễn-ly với bên ngoài, bế-quan tịnh tu “vô thời-hạn.” Ngài dự biết trước ngày giờ vãng-sanh hơn 6 tháng......


I.  THỜI-GIAN HỌC ÐẠO:


... Ðến 4 giờ sáng  ngày 21/11 ÂL  năm  nhâm-thân (1992), Hòa-Thượng cho gọi thị-giả và cũng là trưởng-tử của Ngài là ni-sư Thích-nữ THANH-NGUYỆT, triệu-tập các môn-đồ, pháp-quyến vào trong tịnh-thất hộ-niệm.

Ðúng 6 giờ 15 phút sáng Ngài lưu lại kệ sau cùng và an-nhiên thị-tịch ngay trên bản-tọa.

Ðại-sư hưởng thọ tuổi đời 68, tăng-lạp 48.

Ngài là một bậc cao-tăng đắc-đạo và được vãng-sanh về cõi Cực-lạc duy-nhất trong thời buổi cận-đại nầy. Ngoài các công-nghiệp Tịnh-Ðộ ra, Hòa-Thượng còn có lưu lại một hạt “Ngũ sắc Kim-Cang nha-xỉ Xá-lợi”. (Một răng cấm 5 màu còn nguyên-vẹn cứng như kim-cương, được bảo-toàn kỹ lưỡng).
  

II.  ÐẠO-NGHIỆP:
 
Hòa-Thượng đã lưu lại cho đời một số kinh-sách (đại-lược như sau):

A. Phiên-dịch :
 • Ðại-bi tâm Ðà-ra-ni kinh
 • Quán vô-lượng thọ kinh
 • Ðại nhựt kinh
 • Hương-quê Cực-lạc
 • Tịnh-độ thập-nghi luận
 • Thiện-ác nhân-quả báo-ứng kinh
 • Nhân-quả luân-hồi tạp-lục ký
 • Tam-bảo cảm-ứng yếu-lược lục
 • Lá thơ Tịnh-độ
 • Niệm-Phật Ba-La-Mật Kinh
 • Vv...

B. Soạn-thuật :

 • Duy-thức học cương-yếu
 • Phật-học tinh-yếu (1,2,3)
 • Tịnh học tân-lương (1,2,3)
 • Niệm Phật thập-yếu
 • Mấy điệu sen-thanh (1,2,3,4,5,6,7)
 • Tây-phương nhật-khóa
 • Tịnh-độ pháp-nghi
 • Vv...

(Riêng quyển Niệm Phật thập-yếu” được xem như là một quyển sách – (gối đầu) - hoằng-dương Tịnh-độ có giá-trị bậc nhất hiện-thời).
     
C. Trứ-tác :

 • Thiền-tâm thi-tập (gồm hơn ngàn bài thơ đạo đủ các thể loại)
 • Ẩn-tu ngẫu-vịnh, bá bát thi (108 bài “Vịnh Ẩn-tu”)


Hòa-Thượng là một đại tôn-sư hoằng-dương cả 2 pháp-môn Tịnh-độ cùng Mật-tông lừng-lẫy nhất của Phật-giáo Việt-Nam đương-kim.
 
Sự “hoàn-nguyên” của ngài là một mất-mát vô-cùng lớn-lao của giáo-hội và để lại cho toàn-thể Tăng, Tín-đồ Việt-Nam ở khắp mọi nơi vô-vàn nhớ-nhung, thương-tiếc........
 
 

---o0o---

Cập nhật : 6-08-2011


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Mục Lục

Đầu trang