Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Tản Mạn


...... ... .

 

 

 

 

Tâm Thư

Nam Mô A Di Đà Phật

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, Chư Tôn Đức Ni

Kính thưa quý Đồng Hương, Phật Tử

Niệm Phật Đường An Lạc Hạnh là một ngôi nhà mà chúng con thuê mướn trong gần 3 năm qua cũng là nơi tu học của chúng con cùng một số Phật tử tại vùng Lalor, Thomastown, thành phố Melbourne Úc Châu. Nay vì một số điều kiện khó khăn mà mình không đáp ứng được nên đành phải trả lại nhà cho người sở hữu. Tiếp tục  thuê mướn cũng sẽ phải bị di dời trong tương lai mà di chuyển hoài như vậy thật là khó khăn và đau xót để di chuyển những hình Tượng Phật, kinh sách cũng như là pháp cụ của Chùa. Để có nơi ổn định tu học và hướng dẫn dân chúng địa phương đến Kinh kệ hằng đêm, cũng  như là tổ chức những sinh hoạt để duy trì và phát triển phong tục văn hóa Phật Giáo Việt Nam trên xứ người, chúng con mạnh dạn quyết định mua một ngôi nhà trong vùng.

Kính Bạch quý Ngài, thưa quý Đồng Hương Phật tử, thiết lập một ngôi Tam Bảo dù nhỏ hay lớn trên xứ lạ quê người là một trọng trách mà những Tăng Ni hậu học chúng con khó lòng mà thực hiện nếu không được sự hỗ trợ từ Chư Tôn Đức Tăng Ni, cũng như là sự thương tưởng giúp đỡ của quý Đồng Hương, Phật Tử. Chúng con tha thiết mong được sự hỗ trợ từ quý Ngài và sự tiếp tay xây dựng ngôi nhà Tam Bảo của quý Đồng Hương Phật tử.

Chúng con xin đê đầu đảnh lễ và chân thành tri ân.

 Kính bái

Tỳ Kheo Ni Nguyên Khai

 

Hình ảnh Niệm Phật Đường An Lạc Hạnh

                 Địa chỉ liên lạc đóng góp ý kiến và ủng hộ:

Niệm Phật Đường An Lạc Hạnh
78 Cyprus Street, Lalor, VIC 3075. Australia
Tel: (03) 9402 6274
Email : nguyennguyenkhai@yahoo.com

 

      

--- o0o ---

Cập nhật ngày: 01-10-2003

 

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

 Trở về trang Tản Mạn

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com