Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Tản Mạn


...... ... .

 

Kiến Nghị Thư
của Chùa Khánh Anh - Pháp Quốc

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính Gởi Chư Liệt Vị,

Trong tháng 7 vừa qua, bà Mairie Bagneux mới ra quyết định "Arrêté" ngưng hai việc, cấm chỉ ngay lập tức:

1. Không được làm nhà hàng ăn (restauration)

2. Không được cho công chúng đi vào sân sau của chùa.

Sau khi quý vị đọc lá thơ này, quý vị Phật Tử (kể cả các bạn vè, thân hữu không phải Phật tử, Việt Nam hay ngoại quốc nhưng có liên hệ hoặc hiểu rõ về phong tục tập quán thờ cúng tổ tiên của người Việt Nam) có thể tỏ bày quan điểm của mình đối với "lệnh cấm" của bà Thị Trưởng thành phố Bagneux về phong tục thờ cúng tổ tiên mà bà gọi "Restauration" tại chùa Khánh Anh (Bagneux cũng như ở nhiều chùa Việt Nam và Á Đông khác).

Thơ tỏ bày ý kiến ủng hộ bản kiến nghị này xin điền vào bảng bằng tiếng Pháp. Điền xong, ký tên, quý vị có thể gởi tờ kiến nghị (Pétition) thẳng về địa chỉ của bà Thị Trưởng Bagneux có ghi trên đầu thơ hoặc tó thể gởi về chùa Khánh Anh ở Bagneux, chùa sẽ chuyển đến thị xã.

Đây là số http://www.bagneux92.fr/2_elus/elus.html của Mairie Bagneux.

Chúng tôi thừa lệnh của Hoà Thượng Khánh Anh gởi đến quý Thầy Cô, các Chùa, các Chi Hội, các Hội Đoàn và quý đồng hương nhờ chuyển lá thơ gởi kiện cho các bà con quen biết nhờ ký tên, ghi chú trong phần kiện rồi gởi thẳng đến bà Mairie Bagneux và xin gởi về chùa để làm tài liệu. Chân thành cảm ơn!

Kính,

Thích Quảng Đạo

Dưới đây là các bản kiến nghị và đơn xin chữ ký kèm theo:

1. 2005[1].08.09PetitionalaMariedeBagneux.doc

2.2005[1].08.09PetitionalaMariedeBagneux.pdf

3. 2005[1].09.09baThiTruongBagneuxtiengPhap.pdf (xem thư bằng tiếng Pháp)

4. 2005[1].09.09baThiTruongBagneuxtiengViet.pdf (xem thư bằng tiếng Việt)

5. Xin chữ ký kiến nghị http://www.bagneux92.fr/2_elus/elus.html

 

A Di Đà Phật,

Kính gởi quý vị,

Đây là E-mail của Mairie Bagneux contact@mairie-bagneux.fr (quý vị vào http://www.bagneux92.fr/2_elus/elus.html khi ra BAGNEUX quý vị nhìn lên hàng cột ở trên Bagneux thấy chữ CONTACT tiếp theo bấm chữ CONTACT. Sau khi bấm xong sẽ thấy hiện ra một khung nữa: Phần trên là Tên Họ và Địa Chỉ của Mairie (Toute correspondance écrite (courrier et fax) doit être adressée à Madame le Maire), phần dưới là phần kiến nghị :(Vous pouvez également adresser un message électronique). hoặc Quý vị copy thư kiến nghị dưới đây bỏ vào email của quý vị, ký tên và gởi đến địa chỉ: contact@mairie-bagneux.fr

 


PETITION A LA MAIRIE DE BAGNEUX – HAUTS-DE-SEINE

A l’attention de :                                                            Madame Marie-Hélène AMIABLE

   Maire de la commune de Bagneux

   Hôtel de ville

   57 Avenue Henri Ravera

   92220 Bagneux

 

Entendu que,

 Par l’arrêté du 26 juillet 2005, signé par le Maire Adjoint de la ville de Bagneux, « l’exercice de la restauration et l’accès au public de la cour intérieure de l’établissement Association Bouddhique Khanh Anh, sis 14 avenue Henri Barbusse à Bagneux , sont interdits immédiatement ».

 

Ces décisions ont pour conséquence :

-          l’impossibilité pour les bouddhistes de pratiquer le culte des ancêtres à la Pagode Khanh Anh

-          l’absence de lieu pour les visiteurs de la Pagode de se retrouver dans la cour intérieure.

 

Au nom de la liberté, de l’égalité et de la fraternité,

 Nous demandons à la Mairie de Bagneux l’annulation immédiate de l’arrêté du 26 juillet 2005.

 

Nous attestons que la Pagode Khanh Anh n’a jamais eu d’activité de restauration mais est un lieu de culte. Son autel des ancêtres accueille les portraits des défunts de plus de 600 familles. La présence des cuisinières est donc indispensable pour la cérémonie d’offrande de nourriture aux défunts, qui est une tradition dans le culte des ancêtres selon le rite bouddhique.

 

 

Je, soussigné(e),

 

NOM, PRENOM : ............................................................................................................................................. Né(e) le : ....................................

 

 

ADRESSE :  ..............................................................................................................................................................................................................

 

 

 

PROFESSION : ........................................................................................................................................................................................................

 

Soutiens cette pétition.

 

Je veux rajouter les commentaires suivants :

 

 

Date et signature :

 

 

Cette pétition peut-être envoyée directement à Madame le Maire de Bagneux,

à l’adresse ci-dessus ou être remise à la Pagode qui se chargera de la transmettre.

T© ki‰n nghÎ này, xin gªi th£ng ljn bà ThÎ Trܪng Bagneux theo ÇÎa chÌ ghi trên. Ho¥c gªi vŠ chùa Khánh Anh Bagneux chùa së chuy‹n låi.

 Có thể quý vị gởi thơ kiến nghị thẳng về bà Mairie và cũng có thể gởi cho chùa thơ kiến nghị để lập hồ sơ qua địa chỉ email như sau:
khanhanh@free.fr hoặc thich.quangdao@free.fr

Kính

Thích Quảng Đạo

 

 

----- Original Message -----

From: Thich Quang Dao  thich.quangdao@free.fr

To: Chua Khanh Anh khanhanh@free.fr

Sent: Tuesday, September 06, 2005 9:08 PM

Subject: La thu thu 2 goi cho ba Thi truong Bagneux


 

Nam Mo A Di Da Phat,
Kinh goi qui vi,
Sang nay, Hoa Thuong Tru Tri Chua Khanh Anh moi goi la thu thu 2 cho ba Thi truong Bagneux va cung cung ngay goi cho tat ca quy vi bang buu dien, bang e-mail nho quy vi pho bien, keu goi ung ho kien nghi gium Chua, xin thanh cam on.
Kinh chuc quy vi than tam thuong an lac, van su nhu y.
Kinh thu,
Thich Quang Dao

 

Xem thư của HT Minh Tâm gởi bà Thị Trưởng Bagneux

 

 

--- o0o ---

Cập nhật ngày: 01-09-2005

 

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

 Trở về trang Tản Mạn

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com