Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Thơ Ca Phật Giáo


  .

 
ẨN TU NGẨU VỊNH

HT. THÍCH THIỀN TÂM

Đại Ninh, PL PL 2546

  

Ẩn tu nào phải cố xa đời !

Mượn cảnh u-nhàn học đạo thôi !

Những thẹn riêng mình nhiều nghiệp chướng

Bốn ân còn nặng nghĩa đền bồi.

 

Ẩn tu cảm xót biển trần-ai !

Sóng gió trầm luân mãi lạc loài

Thân khổ kiếp người muôn nỗi khổ !

Nghiệp đời vay trả, trả rồi vay !

 

Ẩn tu hôm sớm niệm Di Đà

Lòng lặng mười muôn chẳng cách xa

Canh vắng giường thiền khi mãn định

Hoa sương cười nụ dưới trăng tà.

 

Ẩn tu uổng tiếc bạn đồng hành !

Nói lý cao huyền đắm lợi danh !

Già, bịnh, đoạ sa, không phản tỉnh

Bóng câu mấy nỗi thoáng bên mành !

 

Ẩn tu cõi tịnh nhẹ buông hồn !

Tưởng quán trời Tây nhớ Bảo-thôn

Ráng đỏ sắp đưa, vầng Nhật-lặn

Phất phơ tà áo gió hoàng hôn.

 

 

Ẩn tu bền chí giữ công phu

Ba cõi không an lửa ngục tù !

Ngũ-dục, Hoàng-lương say gối mộng

Kiếp người dường một thoáng phù du !

 

Ẩn tu riêng chạnh nỗi riêng mình

Túc trái gây nên, mối bất-bình

Tích phước tu-hành rồi tạo nghiệp

Cánh bèo trôi giạt biển phù sinh.

 

Ẩn tu tưởng lại quả đời nay

Bao lớp gian truân nỗi đoạ đày !

Ẩn nhẫn trả xong tròn nghiệp trước

Dấu hồng chuyện cũ tuyết mờ bay !

 

Ẩn tu nhớ đến đức sanh thành

Lắm lúc vì con chẳng tạo lành

Con lớn Mẹ Cha oằn gánh nghiệp

Bảo châu đền đáp cũng mong manh !

 

Ẩn tu nguyện trả nghĩa song đường

Hồi hướng công phu mỗi khoá thường

Lại khuyến nghiêm-từ tâm đạo phát

Nương thuyền Phật huệ đến Tây-phương.

 

 

Ẩn tu cửa đạo trải bao năm

Kinh nghiệm nhiều phen vẫn lạc lầm

Quen lắm lại càng thêm việc lắm

Cung đàn Hạ-Lý, mấy tri âm ?

 

Ẩn tu ngùi ngậm bạn chung sơ

Nối gót ra đi chẳng hẹn chờ

Ngàn dặm cố nhân hồn lẫn vẫn

Mười năm việc cũ nửa phai mờ !

 

Ẩn tu ưu cảm bởi nhơn tình

Điên đảo luân thường lại sát sinh

Khiến lắm tai trời thêm ách nước

Vầng hồng xế bóng sắp tây khuynh.

 

Ẩn tu xét thấy chốn Tăng-Già

Ganh-hại thị-phi lắm bất hoà !

Danh vị, chùa chiền tranh đệ tử

Ưu Đàm, Lan Huệ héo mầm hoa.

 

Ẩn tu rõ biết chuyển cơ trời !

Nhân-quả lọc thanh đạo với đời !

Tai biến dập dồn trăm cảnh chết

Núi xương sông máu, thảm đầy vơi !

 

 

Ẩn tu nghĩ muốn thoát dòng mê !

Vững lái phong ba lúc nặng nề

Niệm Phật, niệm Tâm, tâm niệm Phật

Mây tan thấy rõ lối đi về.

 

Ẩn tu Tín, Nguyện Niệm hồng danh

Thời mạt chướng sâu đạo khó thành

Chờ đến Liên-bang lên pháp-nhẫn

Đem thuyền Bát Nhã độ quần sanh.

 

Ẩn tu Hoa Tạng mến môn huyền

Muốn kết Dao-đài hội Thắng Liên

Theo bước Đàm-Loan chơi bảo-các

Bích Câu lạc dấu, Giáng-Kiều tiên.

 

Ẩn tu tế độ chẳng quên lòng !

Bi, Trí đôi đường phải suốt thông

Y sĩ nhân tâm dù đã sẳn

Còn rành nhân thuật mới thành công !

 

Ẩn tu chi quản nệ công-lao

Mà chẳng tuyên dương tiếng Hải-trào

Sông lớn khơi nguồn từ núi thẳm

Xuống trần càng đục biết làm sao ?

 

 

Ẩn tu Không có, Có mà Không !

Phương tiện, từ bi khó biết lòng !

Ngôn thuyết hãy còn Thân thuyết-pháp

Sấm mưa ẩn hiện bóng Thần Long.

 

Ẩn tu mây trắng nhẹ phiêu diêu

Uốn khúc sông-in giãi lụa chiều

Thanh thoát gió chim reo nhạc Phật

Lầu-Tần không lại lắng hơi tiêu.

 

Ẩn tu an tĩnh chốn cao nguyên

Hoa cảnh lòng trăng đẹp dịu hiền

Mây núi điệp trùng đêm tịch tịch

Câu Kinh tiếng Phật lại triền miên !

 

Ẩn tu tịnh thấy cảnh am mây

Thanh tuấn thiền sư dáng huệ gầy

Kiếp trước Đạo Dung là tớ đó

Mà nàng Thiên Thụy hỏi ai đây ?

 

Ẩn tu dũng-tướng nhớ thời xa

Hoàng-tộc triều Lê điện Thái-Hoà

Vì Trịnh – Tú – Loan duyên trái khiến

Nửa chừng xuân gảy gánh tài hoa !

 

 

Ẩn tu được biết kiếp lâu xa

Từng ở Thiên cung cõi Đại La !

Đại Phước Lão-tiên là bạn cũ

Xuống tìm học Phật lạc mê hà.

 

Ẩn tu luân chuyển nghĩ bao đời !

Thân-thế bèo đưa, sóng nghiệp trôi !

Lỗi bởi tâm mình chưa chuyển vật !

Những riêng thương thẹn khó nên lời.

 

Ẩn tu nương tựa ánh từ quang

Lần lữa trần tâm lắng nhẹ tan

Năm tháng luyện thuần trâu hoá trắng

Sáo thanh một khúc cỏ hoa nhàn.

 

Ẩn tu gió mát toả gương nga

Tĩnh-thất cài then tụng Pháp-Hoa

Bừng sáng thân tâm hoà ánh nguyệt

Tầm Dương bổng dứt hận Tỳ Bà !

 

Ẩn tu niệm Phật cảnh sâu huyền !

Trong sáng linh hư hợp Tịnh, Thiền

Không hữu đều tan, Trung đạo dứt

Hoa vàng chợt nở Bảo trì liên !

 

 

Ẩn tu niệm dứt tướng vào ra

Không thấy thân tâm Phật với ta

Thanh thoát rõ rành vang Thánh-hiệu

Trăm hoa đua sắc tiếng Oanh ca.

 

Ẩn tu niệm chẳng thánh cùng phàm

Mắt huệ can chi dính mạt vàng ?

Hữu tướng tức đồng Vô tướng niệm

Chân Không huyễn sắc khắp bao hàm.

 

Ẩn tu tuy biết ý cao siêu

Mà chẳng thích ưa lý luận nhiều

Căn tánh người nay đà kém loạn

Nói hay làm phỏng được bao nhiêu ?

 

Ẩn tu ngại lỗi luận đua tranh

Nói cũng vì người thuyết khác hành

Thái cực ai-phân nhơn-ngã đó

Lạnh lùng huyễn lợi với hư danh !

 

Ẩn tu suối bạc ánh màu ngân

Muốn gẫm gần xa chuyện túc nhân

Người cảnh ai bày vui với khổ

Hoa trăng cười cợt ý bâng khuâng.

 

 

Ẩn tu thôi mặc dở hay đời

Chỉ ước lâm chung dự biết thời

Nương nguyện Phổ-Hiền sanh Cực-Lạc

Rồi dong thuyền độ khắp nơi nơi.

 

Ẩn tu an phó bịnh suy già

Nhơn thế xưa nay vẫn thế mà

Giữ chắc hồng-danh thuyền tế độ

Muôn trùng bao quản ngọn phong ba !

 

Ẩn tu suy gẫm sức hồng danh

Phước huệ tăng-kỳ kết tụ thành

Sáu chữ chí tâm tiêu vạn tội

Một câu chín phẩm thoát siêu sanh.

 

Ẩn tu tuy chửa đến Tây Phương

Cành ngọc chim linh ứng mộng thường

Rõ biết tâm lành sanh cảnh tịnh

Quả nhân cảm hiện lẽ chiêu chương.

 

Ẩn tu niệm Phật suốt thâu canh

Cam lộ từ răng đượm ngọt thanh !

Khát nước đã nhờ công đức thuỷ

Lam Kiều chi nhọc hỏi Vân Anh ?

 

 

Ẩn tu chợt nhớ Hổ Khê xưa !

Suối bạc non xanh đệ nhứt thừa

Một giống Bạch Liên truyền đất Việt

Hương sen còn đậm hạt thu mưa !

 

Ẩn tu riêng mến đạo Đông Lâm

Biển Phật thuyền Sen thật chẳng lầm

Liên lậu trước chùa ghi nhựt khoá

Đến nay còn dậy khúc Thanh âm.

 

Ẩn tu trần niệm chẳng còn dư

Kinh điển dường quên, tám vạn tư

Chẳng biết Lư Sơn mày mặt thật

Chỉ nhân mình ở tại non Lư.

 

a) Ẩn tu nghĩ chuộng sắc thanh-duyên

Thanh sắc đâu bằng cõi Bảo Liên

Sắc rực ánh vàng thanh suối ngọc

Tô Đà hương phạn lại tham thiền.

 

b) Ẩn tu nghĩ kẻ sắc thanh tranh

Thanh sắc đâu bằng cõi Thái Thành

Sắc đẹp ba hai thanh phạm tám

Ăn xong thiền duyệt lại kinh hành.

 

 

Ẩn tu khuyên khách mến giang hồ !

Nên học Liên phương niệm Phật đồ

Về cõi Bảo Hoa đi dạo khắp

Muôn trời tịnh diệu nét Xuân tô !

 

Ẩn tu lòng đạo sáng gương rằm

Bạn Cúc quê vàng cảnh vắng tâm

Cây biếc mây hồng che tĩnh xứ

Khói sương vùi dập mấy mươi năm.

 

Ẩn tu Lan-Nhã ngắm tư bề

Ríu rít mây chim tiếng gọi về

Dâu biển người đời thương biến đổi

Đâu hay muôn cảnh vốn Bồ đề.

 

Ẩn tu nhớ dạy Tịnh Liên Hoa

Trí Giả nguyên là Phật Thích Ca

Lại có Vĩnh Minh cùng Thiện Đạo

Tương truyền thân hóa của Di Đà

 

Ẩn tu thấy nói Tổ bên Thiền

Long Thọ, Mã Minh chứng đạo huyền

Đều tín Liên tông khuyên NIỆM PHẬT

Sao hàng hậu học tạo khinh duyên ?

 

 

Ẩn tu thương nghĩ cánh Nam tông

Tịnh độ cho là pháp viễn vông

Bác phá Đại thừa phi Phật thuyết

Yến Ly đâu biết dấu chim hồng ?

 

Ẩn tu ngẫm diệu đạo Liên trì

Căn tiểu thừa nghi chẳng lạ gì ?

Thượng đức năm ngàn Linh Thứu hội

Thành quân bại Bắc rút lui đi.

 

 

Ẩn tu chán kẻ nói loanh quanh

Đem hiệu Di Đà phối ngũ-hành

Bao-tử giả là ao Thất-bảo

Phật lành niệm Phật để làm danh !

 

Ẩn tu than kẻ chấp ly kỳ

Không sắc thật quyền chẳng biết chi

Bảo Phật gỗ, đồng không độ lửa

Còn thân Phật đất, nước tan đi.

 

Ẩn tu chẳng ngại hung yêu ma

Vì để biệt phân chánh với tà

Chỉ sợ cửa không hàng phá Kiến

Dắt người lầm lạc khó nhìn ra.

 

Ẩn tu thời mạt nhớ Kinh ghi

Học đạo muôn ngàn ít ngộ kỳ

Duy niệm Hồng-danh cầu Tịnh-độ

Hiện đời giải thoát rất ly-kỳ.

 

Ẩn tu xót kẻ học Như Lai

Thiền, Tịnh, thị phi chấp trước dày

Kiên cố đấu tranh đà hiện rõ

Đạo đời phân hóa cảnh thời nay.

 

Ẩn tu ý Tổ cảm thông tri

Bi trí tuỳ cơ độ Mạt-thì

Đâu phải chấp đua như thế tục

Mà riêng khen Tịnh đạo huyền vi.

 

Ẩn tu thời mạt nhớ câu than

Đức Tín Tỳ Kheo kém Thiện-nam

Cư-sĩ lại thua hàng tín-nữ

Thiên Như huyền ký để lời vàng.

 

Ẩn tu lòng đạo muốn tăng cao

Phải quán tam đồ khổ lớn lao

Phát ý Bồ đề siêng niệm Phật

Bởi cơ nước lửa sắp dâng trào.

 

 

Ẩn tu nhìn khắp cảnh ban mai

Người vật ra đường chim nhảy bay

Tất cả chỉ vì lo vóc huyễn

Nhọc, già, bịnh, chết mấy ai hay?

 

Ẩn tu tục luỵ thấy muôn mầu

Trong cảnh giàu sang dễ bạc đầu

Việc đắc ý nên dừng nghĩ lại

Kiếp trần tạm gởi được bao lâu.

 

Ẩn tu nhìn thế loạn đường tơ

Các nước phân tranh rối cuộc cờ

Đạo-pháp vang hồi chuông cảnh tỉnh

Mộng thành sấm dậy chẳng tan mơ.

 

Ẩn tu niệm Phật gọi Liên-hương

Khắp nguyện đồng lên Tuyển-Phật trường

Hoàng Hạc lầu mây lòng chẳng tưởng

Non Tiên ba cõi vẫn vô thường.

 

Ẩn tu thường thấy hạng ngu thành

Niệm Phật thiện chung hoặc vãng sanh

Khiến nghĩ làng tu huyền luận giỏi

Bởi đâu khi tịch chẳng an lành?

 

 

Ẩn tu hằng tự nhủ riêng lòng (mình)

Đã biết đường Tây phải gắng công

Bình nhựt là nhân như chẳng thật

Lâm chung quả có nở Sen hồng.

 

Ẩn tu quyết chí gạt trần tình

Mặc nỗi khen chê lẫn bất bình

Sức yếu phải cam phần kém yếu

Tình đời ví nhẹ đạo tâm sinh.

 

Ẩn tu tưởng đến cảnh Lê-viên

Điệu múa Nghê thường đẹp áo Xiêm

Kim cốc sanh ca dìu dặt trổi

Mà nay suông lạnh ánh thu thiềm !

 

Ẩn tu Chiêm-tộc nhớ Mường-Lan

Nữ chúa rừng xanh đẹp khác phàm !

Tướng sĩ trận voi uy-vũ thạnh

Nhạc mờ Phan Thiết núi sương lam !

 

Ẩn tu liên tưởng dãy Giang Đông

Xích Bích trống quân dậy lửa hồng !

Tuyệt-đại song kiều, anh kiệt mất

Tài tình mấy đoạn phút hoàn Không.

 

 

Ẩn tu Nguyễn Huệ nhớ Anh-hào

Điệp-điệp quân thanh, chiến cuộc thâu

Trúc kết sang sông mờ bóng cũ

Mây ngàn cỏ nội đỉnh Tây sầu !

 

Ẩn tu tìm hỏi truyện Tây Thi

Dư lại hồn mai ánh nguyệt trì !

Hận nỗi ba sinh đâu vắng tá?

Thương tình một mối có ra chi?

 

Ẩn tu tích cổ duyệt xa gần

Tan hợp bên trời áng bạch-vân !

Biển nổi dâu chìm duyên cảnh thế,

Bao giờ cảnh Phật tựa lầu ngân.

 

Ẩn tu bốn mặt khói sương đầy

Hỏi gạn ai người niệm Phật đây?

Cười mỉm Duy Ma không phúc đáp

Song hồ nửa khép cánh am mây !

 

Ẩn tu trì niệm cảnh hồn nhiên

Trong lặng âm-thanh vẫn dịu hiền

Đoan-đích tìm chi tin-tức thật?

Tiếng chuông đêm vắng đến ngư thuyền.

 

 

Ẩn tu niệm Phật nhẹ lâng không

Hồn bướm Trang Chu tỉnh giấc nồng !

Ý vị âm thầm trăng tỏa sáng

Hình dung lóng lánh tuyết ngần trong.

 

Ẩn tu đã có luỹ non mây

Cao thấp đồi xa ủng hộ bày

Trước mắt rõ ràng chân cảnh lộ

Màu thu lai láng nét thu gầy.

 

Ẩn tu mưa phới khắp ngàn tiêu

Bát ngát lâm tuyền cảnh tịch liêu !

Tiếng gió canh thâu hoà tiếng Phật

Bên thềm hoa rụng ít hay nhiều.

 

Ẩn tu ca nhạc có chim rừng !

Bay hót vần quanh tợ đón mừng

Đủ sắc phi-cầm, tranh vẽ đẹp

Điểm-tô cảnh Phật, một màu Xuân.

 

Ẩn tu hoa cỏ dáng thờ ơ

Thời mạt nhơn tâm đã khác xưa

Lòng thú hình người, đầy lớp lớp

Cảnh đời gió gió, lại mưa mưa !

 

 

Ẩn tu kham nhẫn cõi Ta Bà

Nỗi khổ muôn ngàn, khó kể ra

Cực Lạc niềm vui vui bất diệt

Khổ vui đều bởi tự nhân mà !

 

Ẩn tu đàn suối cạnh triền non

Tươi tỉnh hoa ngàn tợ phấn son

Sáng lạ vừa tan vầng ráng đỏ.

Đẹp xinh lại hiện bóng trăng tròn !

 

Ẩn tu ai bảo chẳng Di Đà

Thiện Đạo quang-minh niệm niệm ra

Khang Tổ mỗi câu sanh hoá PHẬT

Cười hàng ngu chấp cố dèm pha.

 

Ẩn tu ai bảo niệm hồng danh

Không có Tây-phương chẳng vãng sanh

Liên hữu xưa nay nhiều hiện ứng

Thánh-Hiền-Lục đã chép ghi rành.

 

Ẩn tu chân thật chớ bề ngoài

Tu dáng tu hình lạc-lối sai

Tu tánh tu tâm lên giải thoát

Khuyên làng tu Phật chớ khoe tài.

 

 

Ẩn tu hiếu thuận niệm Di Đà

Siêu độ cửu huyền đến mẹ cha

Hiếu đây mới là chăn thật hiếu

Đời tươi như gấm, đạo như hoa.

 

Ẩn tu xót cảnh đạo đời suy

Lý học Đông Tây đã dự tri

Thiên giáo chỉ rành cơ tận thế

Tiên ghi tận diệt đến thời kỳ.

 

Ẩn tu lý đạo nói sao cùng !

Nhân-quả nghiêm minh xử lạnh lùng !

Tài, sắc, giàu, sang âu cảnh tạm

Sáng tươi chiều héo đoá Phù Dung.

 

Ẩn tu thế chiến biết kỳ ba

Nước lửa sơn lâm khắp hải hà

Mấy cuộc lọc thanh đầy huyết-lệ

Bay hồn thảm khổ, lướt khôn qua

 

Ẩn tu bom đạn, rõ điềm hung

Tan-tác thành đô quả đất rung

Đổi cảnh, đổi người, thời tiết đổi

Núi nhô, núi sụp, chuyện khôn cùng.

 

 

Ẩn tu mạt-kiếp thấy lời ghi

Trước mất Lăng Nghiêm pháp diệu kỳ

Lần lượt các kinh đều diệt hết

Duy còn Phật hiệu độ cơ-nguy.

 

Ẩn tu khuyên khắp sớm hồi đầu

Lìa khỏi dòng mê, sóng nước sâu

Phước huệ đủ trong câu niệm PHẬT

Tám muôn tư pháp cũng gồm thâu.

 

Ẩn tu chầm chậm bóng dương đi

Ngoài cửa hoa nhàn liễu rũ mi

Đại-mộng hỏi ai người sớm tỉnh?

Ngày xuân chưa dễ hẹn tiên-tri !

 

Ẩn tu khẩn nguyện khắp nơi-nơi

Niệm PHẬT xứng cơ lại hợp thời

Biển mộng hỏi ai, thuyền lạc bến

Sông mê này chút ánh sen rơi !

 

Ẩn tu nghĩ tiếc bậc tài cao !

Biển luỵ trần ai đắm kiệt hào !

Giọt lệ Tần-Đình thương đất nước

Bên song kiếm ẩn thán công hầu !

 

 

Ẩn tu nhìn lắm kẻ chơi vơi

Gào khóc quên tu cũng huyễn thôi !

Niệm PHẬT để cho tròn tánh PHẬT

Kiếp người chẳng uổng được thân người.

 

Ẩn tu tâm PHẬT hội Tào Khê

Kiếp ngoại trời xuân sáng bốn bề

Hoa nở sắc hương thành Chủng trí

Gió thông kim cổ đạo Bồ-Bề.

 

Ẩn tu giải đạo phải dùng lời

Biển lớp ngôn âm cảnh lẫn người

Tự xét đã riêng không sở đắc

Nói nhiều thêm lỗi vọng mà thôi.

 

Ẩn tu phương tiện mượn thi ngâm

Thức ngộ mình người khởi đạo tâm

Đâu nghỉ hoa đào ra động bích

Mà mong Lưu Nguyễn ghé vào thăm?

 

Ẩn tu sông chết việc ưu tiên

Kinh cảm luân hồi trải khắp miền !

Sa đoạ ba đường như đại địa

Móng tay cát bụi cõi nhơn thiên !

 

 

 

Ẩn tu tổng-yếu Tịnh môn mầu

Bí quyết đừng xa nghĩ ngợi cầu

Thanh tịnh chí thành trong mấy điểm

LỰC,HÀNH, NGUYỆN THIẾT với TIN sâu.

 

Ẩn tu niệm niệm bút sanh hoa

Thi-tứ nguồn tâm một mạch ra

Danh-tự  vị nguyên là Phật-nhãn

Non Tây rực rỡ dệt hồng hà.

 

Ẩn tu trắc trắc, lại bình bình

Niệm đạt vô-tình lẫn hữu tình

Lầu tuyết rã tan ngàn thế giới

Chân trời pháp nhãn lộ bình-minh.

 

Ẩn tu niệm vỡ chụp pha-lê

Muôn ổn ngàn yên lặng khắp bề !

Riêng một bóng Tăng ngồi tĩnh-tọa

Lâm-viên vừa bặt tiếng sơn khê.

 

Ẩn tu sừng-sửng cội cây khô

Một ngón Thiên Long, dứt ý-đồ

Phật tử đến thăm như hỏi đạo

A Di Đà Phật lại NAM MÔ.

 

Ẩn tu nhơn cảnh chợt đều quên

Sáng-rỡ vầng-nga rọi trước thềm

Mùi đạo Lan-thanh riêng tự biết

Kêu mưa đã vắng giọng cưu đêm.

 

Ẩn tu suối lặng bóng chim qua

Chim nước đều như tự tại hoà

Di Lặc trao cho xem túi vải

Dưới trên đều rỗng, giọng kha kha !!!

 

Ẩn tu bên viện tiếng chuông dồn!

Sấm nổ Oai âm tỉnh mộng hồn

Chồn nhảy vào hang Sư tử chúa

Sư-Vương lại dạo dã hồ thôn.

 

Ẩn tu trì niệm tháng năm qua

Đạp lối Sen thanh trở lại NHÀ

Tin-tức ngày nay vừa thấy được

Tiếng chuông Sơn tự bóng trăng tà !

 

Nam mô Phương Liên Tịnh Xứ

Mật - Tịnh đạo tràng

Hoà Thượng Tôn Sư

Thích Thượng Thiền Hạ Tâm

Chi giác linh thuỳ từ chứng giám.

 

 ---o0o---

Vi tính: THÍCH ĐỨC TUẤN
Cập nhật : 01-01-03


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Thơ Ca

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544