Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Thơ Văn Phật Giáo


......... .

 
 


 

DIỆU TÂM CA
(Tuyển tập Thơ gồm 12.210 câu về cuộc đời của Ðức Phật)
 

Tâm Nhiên
Tu Viện Quảng Ðức, Melbourne, Úc Châu
 

 --- o0o --- 

 MỤC LỤC

 

PHẦN 1

 

Chương 1  Từ Ðại Sự Nhân Duyên

Chương 2  Người Ðến Như Thế

Chương 3  Ðăm Chiêu Thời Niên Thiếu

Chương 4  Thiên Hương Quốc Sắc

Chương 5  Thấy Sinh Lão Bệnh Tử

 

 

PHẦN 2

 

Chương 6  Viễn Ly Tuyệt Cùng

Chương 7  Sáu Năm Hành Khổ

Chương 8  Ngộ Vô Sanh Pháp Nhẫn

Chương 9  Pháp Thoại Ðầu Tiên

Chương 10  Lang Thang Sĩ Da Xá

 

 

PHẦN 3

 

Chương 11  Chuyển Hóa Văn Nghệ Sĩ

Chương 12  Cảm Hóa BA Anh Em Ca Diếp

Chương 13  Quốc Vương Tần Sa La

Chương 14  Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên

Chương 15  Quy Hồi Cố Quận

 

 

PHẦN 4

 

Chương 16  Da Du Ðà La, La Hầu La

Chương 17  Hoàng Tử Nan Ðà, A Nan

Chương 18  A Na Luật, Ưu Ba Ly

Chương 19  Kiều Ðàm Di Cõi Ni Cô Ði Về

Chương 20  Kỳ Bạt, Cấp Cô Ðộc

 

PHẦN 5

 

Chương 21  Vua Ba Tư Nặc, Thắng Man

Chương 22  Ðại Báo Ân Cha Mẹ

Chương 23  Triết Gia Tu Bồ Ðề

Chương 24  Phú Lâu Na, Ca Chiên Diên

Chương 25  Thục Nữ Tỳ Xá Khư

 

PHẦN 6

 

Chương 26  Vô Não, Liên Hoa Sắc

Chương 27  Ðề Bà Ðạt Ða, Vua A Xà Thế

Chương 28  Nụ Cười Ma Ha Ca Diếp

Chương 29  Cư Sĩ Duy Ma Cật

Chương 30  Chàng Thiếu Niên Thiện Tài

Chương 31  Không Ðâu Ðến Chẳng Ðâu Về

Chương 32  Bất Sinh Bất Diệt

Chương 33  Tất Cả Do Tâm Tạo

  

TỰA


 

Con người đau khổ vì chấp ngã, đức Thế Tôn thị hiện giúp con người chuyển hóa khổ đau bằng cách phá ngã chấp, đồng thời chỉ ra Diệu Tâm thanh tịnh vốn sẵn có từ nguyên sơ giữa Thực Tại hiện tiền.

Trở về với Thực Tại Diệu Tâm ấy là giải thoát mọi đau khổ, luân hồi sinh tử từ vô lượng kiếp và sống an nhiên, tự tại tự do.

Đó là nội dung thi phẩm Diệu Tâm Ca, bản trường ca dài hơn 12000 ngàn câu thơ lục bát lãng đãng khói sương.

Xin kính tặng nghìn phương trời đất, nhật nguyệt, biển núi, sông hồ, cỏ hoa, chim bướm, mưa nắng, gió mây và tất cả thiên hạ mọi người đang cư trú trên thế giới muôn đời còn yêu thương này.

 

Tâm Nhiên

(xem bài mới nhất của Tâm Nhiên)

 

--- o0o --- 

 

[Mục Lục] [Phần 1] [Phần 2]

 [Phần 3] [Phần 4] [Phần 5] [Phần 6]

 

--- o0o --- 

Chân thành cảm ơn ÐÐ Thích Nguyên Kim, (Giáo Thọ Chùa Cổ Lâm, Seattle, Hoa Kỳ )
đã gởi tặng tập bản thảo tập thơ này.

--- o0o --- 
 

Vi tính: Đông Phương - Quảng Hiệp
Trình bày: Linh Thoại

Cập nhật: 01-01-2004


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Văn Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544