Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Tịnh Độ


......... .

 

Vượt Luân Hồi Vào Tịnh Ðộ

Pháp Bảo Ấn tống – PL 2547
Sydney – Australia - 2003

 Thích Phổ Huân

 

---o0o--- 

 


 

Lời giới thiệu 

Nhận được bản thảo cuốn "Vượt Luân Hồi Vào Tịnh Ðộ" của Thầy Phổ Huân gởi từ Úc qua Ðức bằng đường hàng không và nhờ tôi giới thiệu trước khi in thành sách. Dĩ nhiên là tôi rất hoan hỷ. Tôi đã bỏ ra mấy ngày để đọc tác phẩm này.

Sách gồm có 10 chương và mỗi chương như thế tác giả đã hình thành cho một chúng sanh và nhiều chúng sanh ở nhiều dạng thức khác nhau. Lúc thì làm Vua, lúc thì làm Trời, lúc làm người, lúc làm A Tu La, lúc làm súc sanh v.v... mãi sanh tử cuốn chìm trong biển nghiệp. Rồi cũng chính từ chúng sanh đó có nhân duyên nghiền ngẫm kinh A Di Ðà bằng nhiều lối nhìn qua niềm tin, tôn giáo và triết học. Sau đó tác giả phân tích thế giới qua hiện tượng và tuệ nhãn của Phật, để đi đến kết luận là ngoài thế giới nầy còn có vô vàn thế giới khác nữa, mà trong kinh Phật gọi là: Hằng hà sa số thế giới.

Chúng sanh khi phát tâm niệm Phật thì vượt lên khỏi những đối đãi thường tình, mà do Tín, Hạnh, Nguyện là ba điều căn bản để chúng sanh đó thành tựu đức tin và hạ thủ công phu, đi vào pháp môn niệm Phật để vượt khỏi luân hồi, đi vào Tịnh Ðộ. Khi đã đới nghiệp vãng sanh, quả vị ấy tuy nhỏ ở cõi Tịnh Ðộ; nhưng vượt qua khỏi cõi người và cõi Trời; nơi an ổn, gần bên Ðức Từ Phụ A Di Ðà để tiếp tục tu chứng Thượng phẩm Thượng sanh vậy.

Khi phát tâm niệm Phật cũng đồng thời phát tâm Bồ Ðề cầu được vô thượng chánh đẳng chánh giác, là quả vị Phật mà hành giả của Tịnh Ðộ Tông quyết trong một đời hay nhiều đời phải đạt đến.

Trong cuộc đời này ai trong chúng ta sinh ra rồi cũng phải chết. Vì thân nầy được cấu tạo bởi tứ đại: đất, nước, gió, lửa mà thành, thì khi tứ đại không còn hòa hợp nữa, phần nào sẽ được trả lại phần đó cho thiên nhiên, đất trời và vạn vật. Tuy nhiên nếu người biết tu, tạo những công đức, phước điền như bố thí, trì giới, niệm Phật v.v...thì đây là những công năng vi diệu giúp hành giả có thể vãng sanh về thế giới Tây Phương của Ðức Phật A Di Ðà.

Cuối cùng của sanh tử vẫn là chốn Phật hiện thân. Do vậy mà trong sanh tử đã có Phật tánh và từ tánh Phật nầy, mỗi chúng sanh đều có thể thành Phật; nếu nhất tâm niệm đến danh hiệu của Ðức Phật A Di Ðà trong khi sống cũng như trước lúc lâm chung. Ðiều nầy ai cũng có thể làm được hết trong đời mạt pháp nầy. 

Vĩnh Minh Diên Thọ Thiền Sư, người đời Tống bên Trung Quốc suốt đời tu Thiền; nhưng cuối đời Ngài cũng đã hạ thủ công phu tu pháp môn Tịnh Ðộ. Trong sự quyết nghi của sanh tử ấy, Ngài có để lại đời sau bốn điều như vầy:

1. Trong đời mạt pháp nầy vạn người tu Tịnh Ðộ đều chứng hết cả vạn người.

2. Trong đời mạt pháp nầy mười người tu Thiền chỉ chứng được có một người.

3. Trong đời mạt pháp nầy nếu ai tu cả Thiền lẫn tu Tịnh Ðộ thì chẳng khác nào chúa tể sơn lâm có thêm hai sừng.

4. Trong đời mạt pháp nầy nếu chẳng tu Thiền lẫn chẳng tu Tịnh Ðộ, khi chết xuống, chỉ có cột đồng và nước sôi.

Ðây là 4 điều khẳng định của Ðại Thiền Sư đời Tống và những điều nầy đã được giảng giải rành mạch trong "Qui Nguyên Trực chỉ".

Ðời nầy tu Thiền vẫn có người chứng; nhưng so ra với Tịnh Ðộ thì khó hơn và ít chứng hơn. Chi bằng tu pháp môn Tịnh Ðộ, nương vào tha lực của Ðức Phật A Di Ðà là điều dễ làm nhất mà thành quả lại cao.

Tu Thiền giống như chúng ta biết bơi; nhưng liệu ta bơi được bao lâu? có lẽ chừng vài tiếng đồng hồ; nhưng sau đó thì sao nữa ? Tu Tịnh Ðộ thì khác, sau khi bơi mỏi rồi, có chiếc thuyền bên cạnh, ta có thể nương vào đó để nghỉ ngơi và đó là sự trợ lực của Ðức Phật A Di Ðà.

Tu Thiền cũng giống như một người đứng vững hai chân; nhưng đứng được bao lâu ? - Có lẽ chừng vài tiếng đồng hồ. Rồi sao nữa ? - có thể ngã quỵ lúc nào không hay biết; nếu tự lực mình không kham nổi. Còn tu Tịnh Ðộ ? Sau khi đứng mỏi chân rồi, ta có bức tường để dựa lấy sức và lần theo lực gia trì của Ðức Phật A Di Ðà cùng nhị vị Bồ Tát Quan Thế Âm và Ðại Thế Chí, ta có thể đi vào cõi Cực Lạc một cách an nhiên tự tại.

Thế thì không còn gì nữa để nghi ngờ. Các hành giả nên đọc sách nầy và từ đó có thêm một chút hành trang, một chút tín tâm để đi vào cõi Tịnh Ðộ như sách "Hương Thơm Niệm Phật" đã có lần Thầy Phổ Huân trao gởi đến quý vị độc giả xa gần lâu nay. 

Xin trân trọng giới thiệu sách "Vượt Luân Hồi Vào Tịnh Ðộ"; sách dày 253 trang, nội dung rất phong phú, văn mạch rất lưu thông, dễ đọc, dễ hiểu. Sách do chùa Pháp Bảo ấn tống và Thượng Tọa Thích Bảo Lạc là Bổn sư của Thầy Phổ Huân đã tùy hỷ công đức.

Mong rằng mọi người, mọi loài đều phát tâm niệm Phật để hoa sen nơi thế giới Cực Lạc được mãn khai thì Ta Bà nầy chúng sanh không còn khổ ải nữa.

Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát

 

Vào một sáng mùa Xuân năm 2003

tại thư phòng chùa Viên Giác Hannover, Ðức Quốc

Thích Như Ðiển

 

 

Lời dẫn

Ðường học Phật mênh mông nào ai tự hào quán triệt, nhưng khi ý thức Phật tại tâm mình, thì hiện pháp chẳng còn xa !

Nẻo về Như Lai Tạng lại chẳng lạ, chẳng thường duy cũng từ tâm phát khởi.

Nhân duyên khởi viết tập sách này, không ngoài ý thức mong rõ thấy con đường, mong thấy Như Lai tánh.

Thật vậy, đã bấy lâu rong ruổi trong đời trải qua bao thăng trầm thô tế, mà vẫn hoài trôi nổi si mê - con đường đi qua nào phải xa chánh pháp, nhưng sao lòng vẫn trĩu nặng chất tình xa!

Tình của người trong sáu nẻo!!

Trong sáu nẻo kia chỉ có một nẻo người, sao lại để tình người rơi vào khổ lụy!

Ðó vì biển động của tâm, không chống chỏi được pháp trần hữu lậu; nên biến động thành tình, tình vọng thức vô minh !

Niệm Phật chỉ là một trong muôn pháp, từ dòng sáng chân viên của chư Phật mà lưu xuất hóa thành. Và ngay đời này, pháp đó hiển lộ khởi sinh một cách nhiệm mầu; nhưng vẫn cụ thể rõ ràng, sinh động, năng dừng mọi vọng tưởng chúng sanh.

Người viết không biết tự nhân duyên bao giờ nay gặp được! Xin chân thành mến mộ kính ghi chia xẻ cùng tất cả bạn đường xa.

*

Thảng hoặc có chi khúc mắc trong văn ý, đó là do kiến thức của người viết hãy còn nông cạn, kính xin Quý vị thiện tri thức độc giả lượng tình mách bảo cho. Nhân cũng xin tri ân đến quý tác giả, dịch giả mà người viết đã mạn phép trích ghi sao lục.

Cuối cùng, nếu được duyên lành công đức chi từ nơi tác phẩm này, nguyện xin hồi hướng đến tất cả chúng sanh trong pháp giới đều sanh về Tịnh độ. 

Nam Mô A Di Ðà Phật 

Pháp Bảo tự năm 2003

TK. Thích Phổ Huân

 

---o0o---

Mục Lục

Chương I | Chương II | Chương III

Chương IV | Chương V | Chương VI | Chương VII

Chương VIII | Chương IX | Chương X

---o0o---
 

Cùng một tác giả:
 


---o0o---

Trình bày bìa và sách: Chúc Khâm
Trình bày bản điện tử: Nhị Tường
Cập nhật: 07-2003

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Mục lục

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544