Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

Tiếng Anh

qd.jpg (8936 bytes)

Mừng Xuân Di Lặc


...... ... .

 

Kinh Di Lặc Hạ Sanh


Ngài Xá Lợi Phất là đệ tử thượng túc của đức Thích Ca Thế Tôn.  Một hôm Phật khởi lòng từ nghĩ đến việc lợi lạc chung của thiên hạ.  Tôn giả đi đến chỗ đức Phật đang ngự, quỳ gối chắp tay cung kính bạch Phật: Thế Tôn thường nói sau khi ngài diệt độ lâu xa, sẽ có Bồ Tát Di Lặc giáng sinh, chúng con cùng tất cả chúng sanh, muốn nghe việc quan trọng ấy cúi xin đức Thế Tôn từ bi giảng nói cho. đức Phật hoan hỷ hứa khả Ngài nói: đến thời kỳ đó Bồ Tát Di Lặc giáng sanh, trong châu Nam Diêm Phù đề, đông Tây bề dài 40 muôn dặm, Nam Bắc bề rộng có 32 muôn dặm, đất đai đều sinh trưởng năm thứ hoa quả, khắp trong bốn biển không có núi non, hầm hố, mặt đất bằng phẳng, cây cỏ đều sinh trưởng xanh tươi. Nhân dân trong thời ấy ít có tham lam, dâm dục, giận tức và ngu si; rất đông dân chúng cư trú nơi thành ấp tụ lạc, tương trợ lẫn nhau. Mỗi người dân sống lâu 84.000 tuổi, người phụ nữ đến 500 tuổi mới lập gia đình. Nhân dân khó mà đau ốm bệnh hoạn. Khắp cõi nước có ba việc đáng lo: một là ý ham muốn nhiều khó đặng; hai là đôi khi bị đói khát và ba là tuổi già lụm cụm! Sắc mặt của người dân giống như hoa đào, họ đối xử với nhau rất là kính trọng. Cõi nước ấy có một thành trì tên là Kê đâu mạt, thành nầy là nơi của vị quốc vương đang trị vì, chu vi thành trì có 480 dặm, xây toàn bằng vàng, bạc, ngọc lưu ly, thủy tinh và các loại trân bửu khác. Bốn phía mỗi bên có 12 gian cửa lớn, chạm trổ rất tinh vi cũng dùng toàn các thứ vàng bạc, lưu ly, thủy tinh để mà trang trí. 

Vị quốc vuơng ấy tên là Tăng La, bốn biển đều có bà con quyến thuộc của Ngài. Nhà vua đi đến đâu, đều được đón tiếp nồng hậu.  Nhân dân cùng quỷ thần thảy đều kính phục.  Ngôi thành vua có bốn món báu: một là vàng ròng, có thần gìn giữ, thần ấy là Nghê Phùng.  Hai là bạc nén cũng có thần thủ hộ.  Ba là ngọc châu minh nguyệt, chỗ sản xuất ra ngọc châu này gọi là Tu Tiêm, vị đứng ra gìn giữ ngọc châu này tên là Tân Kiệt.  Bốn là ngọc lưu ly, thứ này chiếu sáng khắp nơi và quý báu nhất trong thiên hạ.. Có một vị tu hành rất phạm hành tên là Tu Phàm sẽ vì Bồ Tát Di Lặc làm cha, mẹ của ngài là Ma Ha Việt Di Lặc có một thần tướng kỳ diệu đầy đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, thân hình cao lớn 16 trượng, Di Lặc sẽ giáng sinh trong thành như đã nói trên, mắt của Bồ Tát sẽ thấu triệt muôn dặm, trong đầu của Di Lặc có nhiều tia sáng nhiệm mầu chiếu soi 4000 dặm. 

Khi Bồ Tát đắc đạo thành Phật, sẽ ngồi dưới gốc cây Long Hoa.  Cây ấy bề cao 40 dặm bề rộng cũng 40 dặm.   Thời gian Bồ Tát Di Lặc thành Phật có 84000 vị Bà La Môn, thành tâm đi đến chỗ ngài, xin thế phát xuất gia, tu hạnh Sa Môn.   Di Lặc an tọa dưới gốc cây, đến ngày 8 tháng tư, khi sao mai ló dạng sẽ thành Phật, hiệu là Mitreya Buddha.  Vị quốc vương tên là Tăng La nghe tin Bồ Tát Di Lặc thành Phật, liền hướng dẫn 84 người bạn thân bỏ thế gian cầu đạo giải thoát trong đó có các vị quốc vương, trao ngôi vị lại cho con cháu, đồng đến chỗ Bồ Tát Di Lặc xin xuất gia cạo bỏ râu tóc làm thầy Sa Môn.  Lại có 1800 vị Bà La Môn đều đến chỗ Phật Di Lặc xin làm Sa Di, cha mẹ Di Lặc cũng ở trong số đó.  Ngoài ra còn có các vị Bà La Môn chứng thánh gồm có 1084 người, cũng đều đến Phật Di Lặc xin xuất gia thọ giới. 

Trong nước có ông đại hào phú tên là Tu đạt, ông thành tâm mang vàng bạc đến cúng dường Phật Di Lặc cùng các vị Sa Môn để làm phương tiện hoằng hóa đạo mầu, tiếng tốt này vang khắp bốn phương.  Sau đó trưởng giả Tu đàn lại đem 14000 người đến chỗ Phật Di Lặc cầu xin học đạo xuất thế.  Lại có hai anh em một nhà người anh tên là Cổ đạt, người em tên là Phò Lan.  Anh em đồng thảo luận con đường tu tiến họ tự đặt câu hỏi: Tại sao chúng ta cứ chạy theo giòng đời biến chuyển mà không chịu phát tâm đến chỗ Phật đà cầu đạo xin xuất gia?   Hai anh em nghĩ xong lập tức đến chỗ Phật Di Lặc xin xuất gia thọ giới.  Lại nữa có số đông thế nữ độ chừng 84000 người, thân tướng xinh đẹp, trang sức các y phục lộng lẫy đồng phát thiện tâm, kéo đến chỗ Phật Di Lặc, tự đem các đồ quý giá để trên mặt đất, rồi đồng thanh bạch với Phật rằng: Chúng con xin hoan hỷ dâng các thứ nầy lên đức Phật cúng các vị Sa Môn để hộ trì ngôi Tam Bảo; chúng con muốn theo Phật xuất gia thọ giới Tỳ Kheo Ni. Phật Di Lặc nhận lời cầu xin ấy và truyền giới pháp cho các vị phụ nữ kia, trở thành Sa Di Ni rồi Tỳ Kheo Ni.

 Một hôm Phật Di Lặc vân tập lại các hàng Tỳ Kheo Tăng cũng như Tỳ Kheo Ni và long trọng tuyên bố như vậy: các vị hiện diện nơi đây đều là những người lo chuyên tâm tu tiến trong thời kỳ Phật Thích Ca Mâu Ni. Những người đã bố thí, những người đã tu hành nhẫn nhục; những người đã cất chùa và xây tháp; những người đã thỉnh cốt Phật vào thờ trong các tu viện; những người rải hoa, dâng quả. Trong số các Tỳ Kheo Tăng và Tỳ Kheo Ni hiện diện đều là những vị đã tu tập trong thời kỳ đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Những ai giữ giới, những ai chí thành lúc trước, giờ đây đều câu hội chỗ nầy để nghe pháp tiến tu. Các vị Tỳ Kheo Tăng cũng như Tỳ Kheo Ni đã nghe Pháp trước kia đều được đắc đạo ở dưới cây Long Hoa ba hội:

 Phật Di Lặc thuyết pháp trong hội thứ nhất sẽ có 96 ức người đều đặng đạo A La Hán. Thuyết pháp hội thứ hai sẽ có 94 ức Tỳ Kheo đều chứng đặng quả A La Hán. Thuyết pháp hội thứ ba sẽ có 92 ức Sa Môn đều đặng quả A La Hán. Chư Thiên các cõi trời đều sẽ mang hoa thơm mà rãi trên thân hình Di Lặc cúng dường. Phật Di Lặc sẽ hướng dẫn các vị A La Hán đến thành Vua Kê đầu Mạt, nơi mà quốc vương đang trị vì; Vua cùng toàn thể ở trong cung ăn uống, khắp hoàng thành yến sáng chiếu soi đêm cũng như ngày. Phật Di Lặc sẽ được thỉnh ngồi trong cung thuyết kinh giảng đạo, có đoạn như vầy: Lời nói không thể không làm; đạo lý không thể không học; cũng như kinh điển không thể không tụng đọc v.v...

Đức Phật đã cho biết Bồ Tát Di Lặc sẽ hạ sanh hơn muôn năm, sau khi giáo pháp Ngài bị đình trệ không lưu chuyển... Ngài Xá Lợi Phất, các Tyđức phật nói kinh di lặc hạ sanh

Ngài Xá Lợi Phất là đệ tử thượng túc của đức Thích Ca Thế Tôn.  Một hôm Phật khởi lòng từ nghĩ đến việc lợi lạc chung của thiên hạ.  Tôn giả đi đến chỗ đức Phật đang ngự, quỳ gối chắp tay cung kính bạch Phật: Thế Tôn thường nói sau khi ngài diệt độ lâu xa, sẽ có Bồ Tát Di Lặc giáng sinh, chúng con cùng tất cả chúng sanh, muốn nghe việc quan trọng ấy cúi xin đức Thế Tôn từ bi giảng nói cho. đức Phật hoan hỷ hứa khả Ngài nói: đến thời kỳ đó Bồ Tát Di Lặc giáng sanh, trong châu Nam Diêm Phù đề, đông Tây bề dài 40 muôn dặm, Nam Bắc bề rộng có 32 muôn dặm, đất đai đều sinh trưởng năm thứ hoa quả, khắp trong bốn biển không có núi non, hầm hố, mặt đất bằng phẳng, cây cỏ đều sinh trưởng xanh tươi. Nhân dân trong thời ấy ít có tham lam, dâm dục, giận tức và ngu si; rất đông dân chúng cư trú nơi thành ấp tụ lạc, tương trợ lẫn nhau. Mỗi người dân sống lâu 84.000 tuổi, người phụ nữ đến 500 tuổi mới lập gia đình. Nhân dân khó mà đau ốm bệnh hoạn. Khắp cõi nước có ba việc đáng lo: một là ý ham muốn nhiều khó đặng; hai là đôi khi bị đói khát và ba là tuổi già lụm cụm! Sắc mặt của người dân giống như hoa đào, họ đối xử với nhau rất là kính trọng. Cõi nước ấy có một thành trì tên là Kê đâu mạt, thành nầy là nơi của vị quốc vương đang trị vì, chu vi thành trì có 480 dặm, xây toàn bằng vàng, bạc, ngọc lưu ly, thủy tinh và các loại trân bửu khác. Bốn phía mỗi bên có 12 gian cửa lớn, chạm trổ rất tinh vi cũng dùng toàn các thứ vàng bạc, lưu ly, thủy tinh để mà trang trí. Vị quốc vuơng ấy tên là Tăng La, bốn biển đều có bà con quyến thuộc của Ngài. Nhà vua đi đến đâu, đều được đón tiếp nồng hậu.  Nhân dân cùng quỷ thần thảy đều kính phục.

 Ngôi thành vua có bốn món báu: một là vàng ròng, có thần gìn giữ, thần ấy là Nghê Phùng.  Hai là bạc nén cũng có thần thủ hộ.  Ba là ngọc châu minh nguyệt, chỗ sản xuất ra ngọc châu này gọi là Tu Tiêm, vị đứng ra gìn giữ ngọc châu này tên là Tân Kiệt.  Bốn là ngọc lưu ly, thứ này chiếu sáng khắp nơi và quý báu nhất trong thiên hạ.. Có một vị tu hành rất phạm hành tên là Tu Phàm sẽ vì Bồ Tát Di Lạc làm cha, mẹ của ngài là Ma Ha Việt Di Lặc có một thần tướng kỳ diệu đầy đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, thân hình cao lớn 16 trượng, Di Lặc sẽ giáng sinh trong thành như đã nói trên, mắt của Bồ Tát sẽ thấu triệt muôn dặm, trong đầu của Di Lặc có nhiều tia sáng nhiệm mầu chiếu soi 4000 dặm.  Khi Bồ Tát đắc đạo thành Phật, sẽ ngồi dưới gốc cây Long Hoa.  Cây ấy bề cao 40 dặm bề rộng cũng 40 dặm.   Thời gian Bồ Tát Di Lặc thành Phật có 84000 vị Bà La Môn, thành tâm đi đến chỗ ngài, xin thế phát xuất gia, tu hạnh Sa Môn.   Di Lặc an tọa dưới gốc cây, đến ngày 8 tháng tư, khi sao mai ló dạng sẽ thành Phật, hiệu là Mitreya Buddha.  Vị quốc vương tên là Tăng La nghe tin Bồ Tát Di Lặc thành Phật, liền hướng dẫn 84 người bạn thân bỏ thế gian cầu đạo giải thoát trong đó có các vị quốc vương, trao ngôi vị lại cho con cháu, đồng đến chỗ Bồ Tát Di Lặc xin xuất gia cạo bỏ râu tóc làm thầy Sa Môn.  Lại có 1800 vị Bà La Môn đều đến chỗ Phật Di Lặc xin làm Sa Di, cha mẹ Di Lặc cũng ở trong số đó.  Ngoài ra còn có các vị Bà La Môn chứng thánh gồm có 1084 người, cũng đều đến Phật Di Lặc xin xuất gia thọ giới.  Trong nước có ông đại hào phú tên là Tu đạt, ông thành tâm mang vàng bạc đến cúng dường Phật Di Lặc cùng các vị Sa Môn để làm phương tiện hoằng hóa đạo mầu, tiếng tốt này vang khắp bốn phương.  Sau đó trưởng giả Tu đàn lại đem 14000 người đến chỗ Phật Di Lặc cầu xin học đạo xuất thế.   Lại có hai anh em một nhà người anh tên là Cổ đạt, người em tên là Phò Lan.  Anh em đồng thảo luận con đường tu tiến họ tự đặt câu hỏi: Tại sao chúng ta cứ chạy theo giòng đời biến chuyển mà không chịu phát tâm đến chỗ Phật đà cầu đạo xin xuất gia?  Hai anh em nghĩ xong lập tức đến chỗ Phật Di Lặc xin xuất gia thọ giới.  Lại nữa có số đông thế nữ độ chừng 84000 người, thân tướng xinh đẹp, trang sức các y phục lộng lẫy đồng phát thiện tâm, kéo đến chỗ Phật Di Lặc, tự đem các đồ quý giá để trên mặt đất, rồi đồng thanh bạch với Phật rằng: Chúng con xin hoan hỷ dâng các thứ nầy lên đức Phật cúng các vị Sa Môn để hộ trì ngôi Tam Bảo; chúng con muốn theo Phật xuất gia thọ giới Tỳ Kheo Ni. Phật Di Lặc nhận lời cầu xin ấy và truyền giới pháp cho các vị phụ nữ kia, trở thành Sa Di Ni rồi Tỳ Kheo Ni.

Một hôm Phật Di Lặc vân tập lại các hàng Tỳ Kheo Tăng cũng như Tỳ Kheo Ni và long trọng tuyên bố như vậy: các vị hiện diện nơi đây đều là những người lo chuyên tâm tu tiến trong thời kỳ Phật Thích Ca Mâu Ni. Những người đã bố thí, những người đã tu hành nhẫn nhục; những người đã cất chùa và xây tháp; những người đã thỉnh cốt Phật vào thờ trong các tu viện; những người rải hoa, dâng quả. Trong số các Tỳ Kheo Tăng và Tỳ Kheo Ni hiện diện đều là những vị đã tu tập trong thời kỳ đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Những ai giữ giới, những ai chí thành lúc trước, giờ đây đều câu hội chỗ nầy để nghe pháp tiến tu. Các vị Tỳ Kheo Tăng cũng như Tỳ Kheo Ni đã nghe Pháp trước kia đều được đắc đạo ở dưới cây Long Hoa ba hội:

 Phật Di Lặc thuyết pháp trong hội thứ nhất sẽ có 96 ức người đều đặng đạo A La Hán. Thuyết pháp hội thứ hai sẽ có 94 ức Tỳ Kheo đều chứng đặng quả A La Hán. Thuyết pháp hội thứ ba sẽ có 92 ức Sa Môn đều đặng quả A La Hán. Chư Thiên các cõi trời đều sẽ mang hoa thơm mà rãi trên thân hình Di Lặc cúng dường. Phật Di Lặc sẽ hướng dẫn các vị A La Hán đến thành Vua Kê đầu Mạt, nơi mà quốc vương đang trị vì; Vua cùng toàn thể ở trong cung ăn uống, khắp hoàng thành yến sáng chiếu soi đêm cũng như ngày. Phật Di Lặc sẽ được thỉnh ngồi trong cung thuyết kinh giảng đạo, có đoạn như vầy: Lời nói không thể không làm; đạo lý không thể không học; cũng như kinh điển không thể không tụng đọc v.v...

Đức Phật đã cho biết Bồ Tát Di Lặc sẽ hạ sanh hơn muôn năm, sau khi giáo pháp Ngài bị đình trệ không lưu chuyển... Ngài Xá Lợi Phất, các Tỳ Kheo, quốc vương cùng với trăm quan nghe đức Phật giảng nói rồi đều rất hoan hỷ, tỏ ngộ phần nào rồi phụng hành lời Phật dạy và đem hết khả năng giúp đời cứu thế ở hiện tại cũng như trong tương lai.

                   Trích dịch từ Đại Tạng Kinh 

 


Cập nhật ngày : 01-01-2002


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Mừng Xuân

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com