Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

Tiếng Anh

qd.jpg (8936 bytes)

Mừng Xuân Di Lặc


...... ... .

 

locxuan2001.jpg (168435 bytes)

Awakening, Mindful, Patience, Peace, Compassion, Harmony, Calm, Fortune, Humour, Smile, Laugh, Sincerity, Truth, Trust, Faith, Fidelity, Devotion, Loyalty, Integrity

 

 

 

 

 

 Cập nhật ngày : 01-01-2002


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Mừng Xuân

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com