Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Giáo Sư Tiến Sĩ Trí Siêu Lê Mạnh Thát


 

 

 

 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lịch sử Phật Giáo Việt Nam

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Toàn Tập Minh Châu Hương Hải
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Nghiên Cứu Về Thiền Uyển Tập Anh
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nghiên cứu về Thiền Uyển Tập Anh 
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nghiên cứu Trần Nhân Tông 
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tổng tập văn học Phật giáo Việt Nam
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Giới thiệu tống quát các công trình nghiên cứu sử học của Sử gia Lê Mạnh Thát

 

 

Prof. LÊ MẠNH THÁT Ph.D (Wisconsin)

A BIOGRAPHICAL SKETCH

Vice President, Vietnam Buddhist University

 

750 Nguyễn Kiệm, F.4, Quận Phú Nhuận

Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel: (84-8) 844 2358 – 750 2186

Fax: (84-8) 844 3416 – 997 4447

Email: vncphvn@vinabri.com
Website: http://www.vinabri.org/

 

 

Education :

 

1962–1965 University of Saigon, Saigon, Vietnam (Đại Học Sư Phạm)

Bachelor of Arts

Majors include: Philosophy & Pedagogy

 

1965–1974 University of Wisconsin, Madison, U.S.A.

Doctor of Philosophy (Buddhist Studies Program)

Topic: “The Philosphy of Vasubandhu

 

Teaching & Research Experience:

 

 

1974–1975 Vạn Hạnh University Saigon, Vietnam Lecturer (Humanities)

Subjects taught include Sanskrit, History of Indian philosophy, History of Vietnamese Buddhism

 

1975–1984 Vạn Hạnh Buddhist Research Institude Tp. Hồ Chí Minh, Vietnam

Research Fellow

Areas of research include: Indic languages and Philosphy and History of Vietnamese Buddhism

 

1998–Current Vietnam Buddhist Research Institute Tp. Hồ Chí Minh, Vietnam

Vice Rector

Responsibilities include: Directing research on Vietnamese of Buddhism + Indian Buddhism

 

2000–Current Vietnam Buddhist University, Tp. Hồ Chí Minh, Vietnam. 

Professor and Vice President

Subjects include Sanskrit, History of Vietnamese Buddhism, History of Indian philosophy.

 

Publications (book-length):
 

 

- Lục Độ Tập Kinh Và Lịch Sử Khởi Nguyên Dân Tộc Ta (Ṣaṭparamitāsamgrahasūtra and the Historical Origin of the Vietnamese People). Saigon: Tu Thư Đại Học Vạn Hạnh, 1972, pp. 368

 

- Khương Tăng Hội Toàn Tập 1-2(Complete Works of Khuong Tang Hoi, Vols. 1-2 ) (? - 280). Saigon: Tu Thư Đại Học Vạn Hạnh, 1975, pp.560 & 438.

 

- Thiền Uyển Tập Anh (Oustanding Figures of the Zen Garden). Tp. Hồ Chí Minh: Tu Thư Vạn Hạnh, 1976, pp. 350.

 

- Chân Nguyên Thiền Sư Tuyển Tập (Selected Works of Zen Master Chân Nguyên). Tp. Hồ Chí Minh: Tu Thư Vạn Hạnh, 1977, pp. 280.

 

- Toàn Nhật Thiền Sư Toàn Tập I-II (Complete Works of Zen Master Toàn Nhật Vol. I-II). Tp. Hồ Chí Minh: Tu Thư Vạn Hạnh, 1978, pp. 440 & 550.

 

- Sơ Thảo Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam Tập 2(A) & (B) (Overview of the History of Vietnamese Buddhism, Vols 2(A) & 2(B) . Tp. Hồ Chí Minh: Tu Thư Vạn Hạnh, 1979, pp.320 & 310.

 

- Chân Nguyên Thiền Sư Toàn Tập I II  (Complete Works of Zen Master Chân Nguyên Vol. I – II ). Tp. Hồ Chí Minh: Tu Thư Vạn Hạnh, 1980, pp. 450 & 646.

 

- Từ Điển Bách Khoa Phật Giáo Việt Nam Tập I & II (Encyclopaedia of Vietnamese Buddhism, Vol. 1 & 2). Tp. Hồ Chí Minh: Tu Thư Vạn Hạnh, 1981-82, pp. 652 & 658.

 

- Chân Nguyên Thiền Sư Toàn Tập III (Complete Works of Zen Master Chân Nguyên, Vol. III). Tp. Hồ Chí Minh: Tu Thư Vạn Hạnh, 1982, pp. 920.

 

- Pháp Hoa Quốc Ngữ Kinh (Vietnamese Version of the Sāddharmapundarikā Sūtra). Tp. Hồ Chí Minh: Tu Thư Phật Học Vạn Hạnh, 1982, pp. 320.

 

- Nghiên Cứu Về Mâu Tử (Study On Mau Tu). Tp. Hồ Chí Minh: Tu Thư Vạn Hạnh, 1982, pp. 520.

 

-  Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam Tập I (History of Vietnamese Buddhism, Vol.1). Tp. Hồ Chí Minh: Nxb Thành Phố Hồ Chí Minh, 1999, pp. 836.

 

- Nghiên Cứu Về Thiền Uyển Tập Anh (Study On Oustanding Figures of the Zen Garden). Tp. Hồ Chí Minh: Nxb Thành Phố Hồ Chí Minh, 1999, pp. 920.

 

- Toàn Tập Minh Châu Hương Hải (Complete Works of Minh Châu Hương Hải). Tp. Hồ Chí Minh: Nxb Thành Phố Hồ Chí Minh, 2000, pp. 652.

 

- Toàn Tập Trần Nhân Tông (Complete Works of Trần Nhân Tông). Tp. Hồ Chí Minh: Nxb Thành Phố Hồ Chí Minh, 2000, pp. 530.

 

- Luận Tập 1(Essay 1). Houston, TX: Tu thư Định Không, 200, pp.298

 

- Ngữ Pháp Tiếng Phạn (Sanskrit Grammar). Tp. Hồ Chí Minh: Nxb Thành Phố Hồ Chí Minh, 2000, pp. 280.

 

- Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam Tập II (History of Vietnamese Buddhism, Vol.2). Tp. Hồ Chí Minh: Nxb Thành Phố Hồ Chí Minh, 2001, pp. 598.

 

- Ngữ Pháp Tiếng Tây Tạng (Tibetan Grammar). Tp. Hồ Chí Minh: Nxb Thành Phố Hồ Chí Minh, 2000, pp. 212.

 

- Tổng Tập Phật Giáo Việt Nam Tập 1 & 2 (General Collection of Vietnamese Buddhist Literary Works, Vols. 1 & 2). Tp. Hồ Chí Minh: Nxb Thành Phố Hồ Chí Minh, 2001, pp. 922 & 848.

 

- Lịch Sử Âm Nhạc Việt Nam (History of Vietnamese Music) Tp. Hồ Chí Minh: Nxb Thành Phố Hồ Chí Minh, 2001, pp. 306.

 

- Tổng Tập Phật Giáo Việt Nam Tập 3 (General Collection of Vietnamese Buddhist Literary Works, Vol. 3). Tp. Hồ Chí Minh: Nxb Thành Phố Hồ Chí Minh, 2002, pp. 912.

 

- Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam Tập 3 (History of Vietnamese Buddhism, Vol.3). Tp. Hồ Chí Minh: Nxb Thành Phố Hồ Chí Minh, 2002, pp. 600.

 

- The Philosophy of Vasubandhu. Tp. Hồ Chí Minh: Nxb Thành Phố Hồ Chí Minh, 2003. (Reprint of Ph.D Thesis), pp. 436.

- Toàn Tập Trần Thái Tông (Complete Works of Trần Thái Tông). Tp. Hồ Chí Minh: Nxb Thành Phố Hồ Chí Minh, 2004, pp. 646.

 

- Toàn Tập Chân Đạo Chánh Thống (Complete Works of Chân Đạo Chánh Thống). Tp. Hồ Chí Minh: Nxb Thành Phố Hồ Chí Minh, 2004, pp. 632.

 

- Toàn Tập Toàn Nhật Quang Đài Tập 1 & 2 (Complete Works of Toàn Nhật Quang Đài, Vols. 1 & 2). Tp. Hồ Chí Minh: Nxb Thành Phố Hồ Chí Minh, 2005. (Reprint With Update), pp. 444 & 568.

 

- Một Số Tư Liệu Mới Về Bồ Tát Quảng Đức (New Materials Relating to Bodhisattva Quảng Đức) Tp. Hồ Chí Minh: Nxb Thành Phố Hồ Chí Minh, 2005, pp. 352.

 

- Editor, Bồ tát Quảng Đức, ngọn lửa và trái tim, (Bodhisattva Quảng Đức, the Fire and the Heart), Tp. Hồ Chí Minh: Nxb Thành Phố Hồ Chí Minh, 2005, pp.476.

 

- Triết học Thế Thân (Vietnamese Version of The Philosophy of Vasubandhu) Tp. Hồ Chí Minh: Nxb Thành Phố Hồ Chí Minh, 2006, pp. 508.

 

 

Publication, (Article) :

 

 

- Thái Độ Nghệ Thuật Phật Giáo (Buddhist Attitude towards Art), Nhận Thức 4 (1964)

 

- Đưa Vào Luận Lý Học Trung Quán Của Nāgārjuna (Introduction of the logic of Nagarjuna), Tư Tưởng 1 (1967) 53-83

 

- Đưa Vào Việc Khảo Cứu Triết Học Vasubandhu (Introduction to the study of philosophy of Vasubandhu), Tư tưởng 2 (1968) 211-258

 

- Thử bàn về một phương pháp phê bình văn học (On a method of literary criticism), Tư tưởng 2 (1971) 101-112,3 (1971) 127-134, 6 (1971), 85-106

 

- Để tiến đến việc máy móc hoá công tác dịch thuật (Towards the mecanization of the translating work ), Tư tưởng 7 (1971) 55-74, 9 (1971) 37-55

 

- Góp vào việc nghiên cứu lịch sử Phật giáo Việt Nam thế kỷ thứ năm (Contributing to the historical study of Vietnamese Buddhism in 5th century), Tư tưởng 1(1972) 69-88, 2 (1972) 57-80

 

- Ghi chú sơ bộ về tình trạng điển tích Phật giáo Việt Nam đầu thế kỷ mười chín (Notes on the state of Vietnamese Buddhist bibliography in the early 19th century), Tư tưởng 3 (1972) 25-54

 

- Dịch lại mấy đoạn văn trong Cương mục về tình trạng Phật gíao thời Hậu Lê (Retranslating some paragraphs in Cuong muc about the state of Buddhism under post-Le dynasty), Tư tưởng 4 (1972) 17-28

 

- Phật giáo truyền vào nước ta từ lúc nào? (When did Buddhism introduce into Vietnam?) Tư tưởng 3 (1973) 145-180, 5-6 (1973) 105-126, 7 (1973) 75-92, 8-9 (1973) 171-206

Về tác giả bài Xuân nhật tức sự (On the authorship of Xuan nhat tuc su), Tạp chí Văn học 1 (1984)

 

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Mục Lục

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544