Vietnamese Section

Quang Duc Homepage

   English Section 

qd.jpg (8936 bytes)

Từ Điển Phật Học


...... ... .

 

TỔ ĐÌNH MINH ĐĂNG QUANG

PHẬT HỌC TỪ ĐIỂN

BUDDHIST DICTIONARY
VIETNAMESE-ENGLISH

Việt-Anh

THIỆN PHÚC

 

 

MỤC LỤC

TỰ ĐIỂN PHẬT HỌC VIỆT ANH

A

Ba | Be | Bi | Bo | Bu

Ca | Ch | Co | Cu

D | Đa | Đe | Đi | Đo | Đu

E

G

Ha | He | Hi | Ho | Hy

I

K

La | Le | Li | Lo | Lu | Ly

Ma | Me | Mi | Mo | Mu, My

Na | Ne | Ng | Nh | Ni | No | Nu

O

Pha | Phe | Phi | Pho | Phu

Q

R

S

Ta | Te | Tha | Thă, Thâ | The | Thi | Tho | Thu | Ti | To | Tr | Tu | Ty 

U

V

X

Y

 

 

---o0o---

 

Mục Lục Tự điển Phật Học Việt-Anh

| A | Ba | Be | Bi | Bo | Bu | Ca | Ch | Co | Cu | D | Đa | Đe | Đi | Đo | Đu |

| E | G | Ha | He | Hi | Ho | Hy | I | K | La | Le | Li | Lo | Lu | Ly |

| Ma | Me | Mi | Mo | Mu, My |Na | Ne | Ng | Nh | Ni | No | Nu |

 | O | Pha | Phe | Phi | Pho | Phu | Q | R | S | Ta | Te |Tha | Thă, Thâ |

| The | Thi | Tho | Thu | Ti | To | Tr | Tu | TyU | V | X | Y|

 

---o0o---

Mục Lục | Việt Anh | Anh -Việt | Phạn/Pali-Việt | Phụ Lục

---o0o---

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật: 1-4-2006


Webmaster:quangduc@tpg.com.au

 Trở về Thư Mục Tự Điển

Top of page

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@tpg.com.au