Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Thiền Định Phật Giáo


 

 

 

 

THIỀN LUẬN

Quyển Trung

Tác giả: Daisetz Teitaro Suzuki
Dịch giả: Tuệ Sỹ

 

 

MỤC LỤC


01. LUẬN MỘT

TU TẬP CÔNG ÁN: MỘT PHƯƠNG TIỆN CHỨNG NGỘ

 

Phần I

1 Một kinh nghiệm siêu việt tri kiến

2. ý nghĩa của chứng ngộ ở Thiền

3. Nhưng đặc điểm của Ngộ

4. Những hành tích tâm lý của tiền chứng ngộ đối với hệ thống công án - Một vài thí dụ thực tiễn

5. Nhưng yếu tố quyết định kinh nghiệm Thiền

6. Hành tích tâm lý và nội dung của kinh nghiệm Thiền

7. Thủ thuật của pháp môn Thiền học trong thời sơ khởi

8. Sự phát triển của hệ thống công án và ý nghĩa của nó

9. Những chỉ thị thực tiễn đối với tu tập công án

10. Các đặc tính tổng quát về tu tập công án

11. Truyện ký về những kinh nghiệm Thiền

12. Tầm quan trọng của vai trò nghi tình

Phần II

1 Tu tập công án và Niệm Phật

2. Niệm Phật (Nembutsu) và Xưng danh (Shômyô)

3. Giá trị của Xưng danh trong Tịnh độ tông

4. Tâm lý Xưng danh và những tương quan của nó đối với tụ tập công án

5. Chủ đích của thực hành Niệm Phật

6. Sự huyền diệu của Niệm Phật và Xưng danh

7. Kinh nghiệm và thuyết lý

8. Quan điểm của Bạch Ẩn về công án và Niệm Phật

Phụ lục

 

02. LUẬN HAI .

MẬT TRUYỀN CỦA BỒ ĐỀ ĐẠT MA
HAY NỘI DUNG CỦA KINH NGHIỆM THIỀN.

 

03. LUẬN BA
HAI KHOÁ BẢN THIỀN

 

I. Bích nham tập

Tắc LV - Đạo Ngô và Tiệm Nguyên Điếu Tang

II. Vô môn quan

Tắc I : Con chó Triệu Châu

 

04. LUẬN BỐN

TÍNH KHAM NHẪN TRONG ĐỜI SỐNG ĐẠO PHẬT.

 

I

Giáo lý về nghiệp

Khái niệm về Ngã chấp

Lý thuyết về nghiệp trong Phật giáo Đại thừa

II

Sự phát triển của ý niệm tội lỗi trong đạo Phật

Một thực tại siêu bản ngã

Một giai đoạn mới của Phật giáo

III

Tâm lý thụ động

Chủ trương tuyệt đối thụ động và tự do chủ nghĩa

Mô tả cuộc sống kham nhẫn

Tính kham nhẫn và Phật giáo Tịnh độ tông

Tính kham nhẫn là chấp nhận sự sống như thế là như thế

Vô trí và kham nhẫn

Ngã Không và Pháp Không.

IV

Thụ động và Kham nhẫn hay khiêm tốn

Sự tích Thường Đề Bồ tát

V

Cầu nguyện và Niệm Phật

Tu tập tọa thiền và tính kham nhẫn

Nhiệm vụ của công án trong Thiền tông

Sự viên mãn của tính Kham nhẫn trong đời sống đạo Phật

Tánh Không và đời sống của Thiền

 

PHỤ LỤC

Bảng đối chiếu phát âm về Nhân danh và Địa danh

Mục lục tổng quát  

 

 

----o0o---

01  | 02  | 03 | 04

----o0o---

Quyển Thượng >  Quyển Trung > Quyển Hạ

----o0o---

 

Vi tính: Diệu Tánh - Diệu An
Trình bày: Nhị Tường - Vĩnh Thái

Cập nhật: 5-2007


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Mục Lục

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544