Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

 Luận 


...... ... .


 

 Luận Đại Trí Độ
( Mahàprajnàparamitàsatra)

Tác giả: Nàgàrjuna (Long Thọ)
Dịch Phạn ra Hán: Cưu Ma La Thập
Dịch Hán ra Việt: Thích Thiện Siêu

Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam
Ấn hành 1997

---o0o---
 

Tập 02
 

 

Lời đầu quyển

Cuốn 21

2.  Giải thích Phẩm Tựa (tiếp)

Chương 31: Giải thích: 8 thắng xứ, 10 nhất thiết xứ

Chương 32: Giải thích: 9 tưởng

Chương 33: Giải thích: 8 niệm

Cuốn 22

Cuốn 23

Chương 34: Giải thích: 10 tưởng

Chương 35: Giải thích: 11 trí

Cuốn 24

Chương 36: Giải thích: 10 lực

Cuốn 25

Chương 37: Giải thích: 4 việc không sợ, 4 trí vô ngại

Cuốn 26

Chương 38: Giải thích: 18 pháp không chung

Cuốn 27

Chương 39: Giải thích: Đại từ bi, hãy tập hành Bát-nhã ba-la-mật

Cuốn 28

Chương 40: Giải thích: 6 thần thông

Cuốn 29

Chương 41: Giải thích: Tùy hỷ, hồi hướng

Cuốn 30

Chương 42: Giải thích: thiện căn cúng dường

Cuốn 31

Chương 43: Giải thích: 18 không

Cuốn 32

Chương 44: Giải thích: Nghĩa 4 duyên

Cuốn 33

Chương 45: Giải thích: Đến bờ kia

Cuốn 34

Chương 46: Giải thích: Tín trì

Cuốn 35

Giải thích Phẩm Dâng bát thứ 2

Giải thích Phẩm Tập tương ưng thứ 3

Cuốn 36

Cuốn 37

Cuốn 38

5.  Giải thích Phẩm Vảng sanh thứ 4

Cuốn 39

Cuốn 40

6.  Giải thích Phẩm Thán độ thứ 5

7.  Giải thích Phẩm Tướng lưỡi thứ 6

8.  Phụ lục

9.  Mục lục

10.  Tác phẩm của HT. Thích Thiện Siêu

 

Lời nói đầu

Trong Tập II này gồm có nửa sau của phẩm Tựa đầu, từ chương 31 đến chương 46 (phẩm Tựa có 46 chương, 30 chương đầu đã in ở tập I – 1997). Tiếp đó là phẩm Dâng bát thứ hai, phẩm Tập tương ưng thứ ba, phẩm Vãng sanh thứ tư, phẩm Thán độ thứ năm, phẩm Tướng lưỡi thứ sáu. Tất cả trải dài trong 20 cuốn, từ cuốn 21 đến cuốn 40.

Ngài Cưu-ma-la-thập dịch luận Đại Trí Độ này vào khoảng năm 402-404, trước Ngài Huyền Trang dịch trên hai thế kỷ, nên có những thuật ngữ rất xưa, ít được phổ cập. Khi gặp các thuật ngữ như vậy, tôi đã đổi lại một số theo thuật ngữ của các vị dịch sau và đã được phổ cập nhiều hơn. Ví dụ:

- Thuật ngữ ngũ tình, lục tình đổi lại là ngũ căn, lục căn

- Thuật ngữ ngũ chúng, ngũ thọ chúng, ngũ ấm, ngũ thọ ấm đổi lại ngũ uẩn, ngũ thủ uẩn.

- Thuật ngữ ngũ vô học chúng đổi lại ngũ vô lậu uẩn.

- Thuật ngữ ẩn một vô ký, phi ẩn một vô ký, đổi lại là hữu phú vô ký, vô phú vô ký.

- Thuật ngữ sổ duyên tận, phi sổ duyên tận; sổ duyên diệt, phi sổ duyên diệt; trí duyên tận, phi trí duyên tận; trí duyên diệt, phi trí duyên diệt ở các chương 23,24,29,30,43 đều đổi lại là trạch diệt, phi trạch diệt.

Phái hữu bộ khái quát tất cả pháp vào 75 pháp, trong đó 72 pháp thuộc hữu vi và 3 pháp thuộc vô vi. Hữu vi là pháp có mang theo nó bốn tướng hữu vi là sanh, trụ, dị, diệt. Còn pháp vô vi thì tức là chơn lý, chơn không, không có bốn tướng ấy.

Ba pháp vô vi:

1. Hư không vô vi: chỉ cho tánh suốt thông không ngăn ngại của hư không đối với sự vật. Tính trống không của hư không thuộc sắc pháp, bị thay đổi sanh diệt, còn tính suốt thông không ngăn ngại của hư không thì không hề thay đổi sanh diệt, nên gọi là vô vi.

2. Trạch diệt vô vi: do trí tuệ lựa chọn, quán sát pháp Tứ đế, diệt được pháp hữu lậu hữu vi phiền não, làm hiển lộ bản tính thanh tịnh vô vi vô lậu ngoài bốn tướng hữu vi, đây tức là Niết-bàn.

3. Phi trạch diệt vô vi: đây không phải do trí tuệ lựa chọn làm tiêu diệt, mà chính vì thiếu duyên, hoặc bị trở ngại nên pháp hữu lậu hữu vi tương lai không sanh khởi được. Không sanh tức không diệt, nên cũng gọi là vô vi.

Ba vô vi như vậy, dù dịch thuật ngữ có sai khác thì ý nghĩa cũng đồng nhau mà thôi.

Trong bản dịch này có đổi chỗ dựa theo kinh Đại Bát-nhã của Ngài Huyền Trang dịch.

Đôi điều như vậy, tôi xin lưu ý quí vị độc giả.

 

PL. 2542  Từ Đàm, mùa An cư Mậu Dần (1998)
Thích Thiện Siêu

 

--o0o --

Mục Lục Tập 2

Cuốn 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40

--o0o --

Mục Lục Tổng Quát Luận Đại Trí Độ

Tập 01 |  Tập 02 | Tập 03 | Tập 04 | Tập 05

--o0o --

Cập nhật: 01-07-2003

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Mục lục Luận

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com